Ogłoszenie o wystawieniu na sprzedaż samochodu służbowego Gminy Dobczyce – Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobczycach.

 1. Nazwa i siedziba organizatora sprzedaży:

 Gmina Dobczyce, NIP 6811004443 – Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Dobczycach, ul. Rynek 26, 32-410 Dobczyce,

telefon: 12/3721711, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 1. Opis przedmiotu sprzedaży:

Samochód osobowy Nissan Almera. Szczegółowy opis przedmiotu sprzedaży zawarty jest
w Załączniku nr 1 do ogłoszenia.

 1. Data sprzedaży auta: 17.01.2020 r.
 1. Warunki dotyczące sprzedaży:

 - prowadzenie działalności gospodarczej

 1. Opis kryteriów, którym będzie się kierował sprzedawca przy wyborze oferty:

    - kryterium ceny: 100%

Cena podana w ofercie musi być ceną brutto (razem z podatkiem VAT). W formularzu oferty należy podać cenę oferty brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia do dwóch miejsc po przecinku.

Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

 1. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawany pojazd:

Organizator zachęca do dokonania oględzin pojazdu, będącego przedmiotem sprzedaży przed złożeniem oferty. Oględziny są możliwe w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8.00-14.00, po wcześniejszym ustaleniu terminu pod nr telefonu: 12 37 21 711 lub 12 37 21 714 z pracownikiem Ośrodka, Panią Małgorzatą Pawłowską.

 1. Wymagania, jakim powinna odpowiadać oferta:

- Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej,

- Oferta powinna być złożona na formularzu oferty.

 1. Miejsce i termin składania ofert:

W formie pisemnej: siedziba Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobczycach, ul. Rynek 26, 32-410 Dobczyce do dnia: 16.01.2020 r. lub mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 1. Termin zawarcia umowy sprzedaży:

Miejsce i termin podpisania umowy sprzedaży zostanie wskazany przez Sprzedającego, niezwłocznie po wyłonieniu Kupującego.

 1. Pozostałe informacje:

- Sprzedawca może wezwać Oferenta do usunięcia braków formalnych

- Kupujący jest zobowiązany do zapłaty ceny zgodnie z umową, 7 dni od wystawienia
   faktury, na wskazane konto.

 1. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi zgodnie z umową, nie później niż po uiszczeniu ceny na rachunek bankowy.
 1. Jeżeli kupujący, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Sprzedający wybierze kolejną najkorzystniejszą ofertę.
 1. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania powodu.

 

Od kilku już lat Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach wspólnie z Bankiem Żywności oraz organizacjami wolontariackimi działającymi na terenie naszej gminy organizuje zbiórki żywności. Tegoroczna Świąteczna Zbiórka osiągnęła rekordowy wynik 1940,72 kg. Ta wielka ilość żywności mówi jedno: mieszkańcy Gminy i Miasta Dobczyce mają wielkie serca a ich hojność pozwoli na obdarowanie  100   rodzin lub osób samotnych. Takiej ilości żywności nie udałoby się zebrać gdyby nie czas poświęcony przez wolontariuszy – dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 1 i nr 2 w Dobczycach, Szkoły Podstawowej w Brzączowicach oraz z Zespołu Szkół w Dobczycach. Dziękujemy również za udział nauczycieli opiekujących się grupami wolontariatu. Żywność została przewieziona i przeliczona przez pracowników socjalnych naszego ośrodka, zostanie przygotowana w formie paczek i przekazana potrzebującym w najbliższych dniach. Jak ktoś mądry powiedział: „Miarą twojego człowieczeństwa jest wielkość twojej troski o drugiego człowieka”         

                                                                           Dyrektor i Pracownicy MGOPS w Dobczycach

Już w ten weekend, w piątek i sobotę będziemy zbierać żywność w ramach Świątecznej Zbiórki Żywności, która jest sprawdzonym sposobem na świąteczną pomoc dla najuboższych. Pomoc odbywa się przy okazji zakupów do swojego domu. Czasem wystarczy kilka złotych, aby realnie pomóc.  Serdecznie zapraszamy i liczymy na mieszkańców naszej gminy!!! Tam, gdzie się dzielisz, tam pomagasz. Pomoc trafi do najuboższych osób samotnych czy rodzin z naszej gminy.

                                          

                                           Pracownicy Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach zaprasza do składania ofert na Paczki Świąteczne dla Seniorów z terenu Gminy i Miasta Dobczyce

 

 1. Zamawiający: Gmina Dobczyce, NIP 6811004443 - Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach

Adres do korespondencji: Rynek 26, 32-410 Dobczyce

Telefon: 12/3721714, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 1. Zaprasza do złożenia oferty na:

760 paczek świątecznych dla seniorów.

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Wykonanie i  przygotowania 760 paczek świątecznych dla seniorów z terenu Gminy i Miasta Dobczyce

Dzisiaj Dzień Pracownika Socjalnego!

Wszystkim moim Koleżankom z Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobczycach składam najlepsze życzenia i podziękowania. Za otwartość, sumienność, wielkie serce a zarazem profesjonalizm w realizacji codziennych zadań, zadań trudnych i czasami niemożliwych. Dzięki dobrej pracy zespołowej udaje nam się pokonywać różne trudności i problemy. Dziękuję serdecznie!  

                                                                                          

                                                                                            Dyrektor Jolanta Mazurkiewicz