Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa to działanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, które ma na celu wsparcie osób i rodzin najbardziej potrzebujących. 
Program skierowany jest do osób, które znajdują się w trudnej sytuacji i uzyskują dochód nieprzekraczający:

1.542,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej,

1.161,60 zł dla osoby w rodzinie.

Aby otrzymać pomoc żywnościową należy:

  • Zgłosić się do Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobczycach w celu zakwalifikowania do odbioru żywności.
  • Jeśli spełniamy wskazane kryteria, otrzymujemy skierowanie, które umożliwia odbiór we wskazanym na skierowaniu miejscu.

Pomoc żywnościowa w Gminie Dobczyce przekazywana jest za pośrednictwem współpracującej z Bankiem Żywności w Krakowie Organizacji Partnerskiej Lokalnej - Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobczycach. Pomoc udzielana jest w formie paczek żywnościowych.

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, realizujemy projekt pod tytułem „Aktywizacja w Dobczycach”.
Celem projektu realizowanego przez ośrodek pomocy społecznej są zindywidualizowane działania na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia. Okres realizacji: 04-01-2021 r. do 30-06-2023 r.
Projekt zakłada uczestnictwo 40 osób bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo oraz niepełnosprawnych. W roku 2021 do projektu zostanie zrekrutowanych 20 osób. Nabór do uczestnictwa w projekcie w roku 2021 trwa do 31 marca 2021 r. Dla każdego uczestnika poprzez indywidualną diagnozę potrzeb zaplanowane zostanie wsparcie. W zależności od potrzeb będzie to: kursy lub szkolenia zawodowe, staże lub rehabilitacja oraz pomoc finansowa.
Osoby chętne do uczestnictwa w projekcie mogą uzyskać informacje na temat naboru od 4 stycznia 2021 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobczycach lub pod nr tel. 12 37 21 711.

Informujemy, że w dniu 31 grudnia 2020 r. (Sylwester) Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach będzie czynny do godziny 13:00.

Do 30 grudnia 2020 r. można składać wnioski o przyznanie pomocy na dofinansowanie kosztów zakupu komputera stacjonarnego lub przenośnego (laptopa) wraz z niezbędnym oprogramowaniem oraz myszą, klawiaturą i ładowarką. Wysokość pomocy wynosi 1500 zł na rodzinę.