Zastawienie znaków Funduszy Europejskich, Regionu Małopolska i Unii Europejskiej

Celem głównym projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa 15 osób zamieszkałych na terenie Gminy Dobczyce zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w roku 2016.

Opis grup docelowych

W projekcie realizowanym w Poddziałaniu 9.1.1 RPO WM, grupę docelową stanowią: osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, w tym w szczególności osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego oraz otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, jeżeli okaże się to niezbędne do realizacji wsparcia dla uczestników projektu, zamieszkałe na terenie Gminy Dobczyce.

Uczestnicy projektu zostaną wyposażeni w szerokie kompetencje społeczne, zwłaszcza w zakresie zaradności, samodzielności i aktywności społecznej, wzmocniona zostanie u nich zdolność podejmowania decyzji a także w uzasadnionych przypadkach podniesione zostaną ich kompetencje zawodowe. Część uczestników poprzez udział w zorganizowanych stażach dostanie szanse do powrotu na rynek pracy. Zakłada się, że uczestnictwo w stażach będzie szansą na zdobycie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oczekiwanych przez potencjalnych pracodawców. Działania kierowane do otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym będą realizowane tylko wtedy, jeżeli będzie to niezbędne do skutecznego wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Rekrutacja uczestników będzie się odbywała raz w roku w I kwartale, po 15 osób. Uczestnicy będą rekrutowani przez pracowników socjalnych Beneficjenta, niezatrudnionych w ramach projektu, w oparciu o Regulamin Rekrutacji.

O zakwalifikowaniu decydować będzie spełnienie kryteriów formalnych oraz kryteriów preferencji. W przypadku uzyskania przez kilku uczestników tej samej liczby punktów o zakwalifikowaniu do udziału w projekcie decydować będą pracownicy socjalni na podstawie analizy sytuacji/problemów osób deklarujących chęć udziału, w odniesieniu do możliwości realizowanego wsparcia w ramach projektu.

Na podstawie przeprowadzonej diagnozy określona została struktura grupy docelowej: 15 osób bezrobotnych lub bierne zawodowo, 2 osoby zatrudnione, 2 osoby niepełnosprawne lub z zaburzeniami psychicznymi – niezależnie od statusu, będą to osoby zarówno bezrobotne, bierne zawodowo i zatrudnione. Zakłada się, że osoby niepełnosprawne będą stanowiły co najmniej 10% osób uczestniczących w projekcie.

Ostateczną listę zakwalifikowanych osób sporządzoną przez koordynatora projektu będzie każdorazowo podpisywał Kierownik projektu, w razie rezygnacji z uczestnictwa lub przerwaniu udziału w projekcie zostaną dobrane osoby z listy rezerwowej.

Równy dostęp kobiet i mężczyzn do projektu jest zgodny z polityką równości szans. W procesie rekrutacji uczestników nie będzie preferencji ze względu na płeć.

Pierwszym etapem rekrutacji będzie zweryfikowanie wymogów formalnych czyli:

 • zamieszkanie na terenie gminy Dobczyce weryfikowane na podstawie oświadczenia potencjalnego uczestnika
 • zagrożenie wykluczeniem lub wykluczenie – wymóg ten w zależności od indywidualnej sytuacji uczestnika będzie weryfikowany poprzez wywiad środowiskowy, zaświadczenie z PUP, zaświadczenie lekarskie, itp.

Podczas procesu rekrutacji preferowane będą osoby, u których zdiagnozowana zostanie największa ilość problemów określonych w diagnozie zgodnie z następująca punktacją:

 • 3 i więcej powodów zagrożenia wykluczeniem społecznym - 3 pkt,
 • 2 powody - 2 pkt,
 • 1 powód -1 punkt.

W przypadku osób niepełnosprawnych i chorujących psychicznie punktacja będzie następująca:

 • osoby niepełnosprawne intelektualnie, osoby z zaburzeniami psychicznymi – 4 pkt.
 • osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności - 3 pkt,
 • osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi - 3 pkt,
 • osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności - 2 pkt,
 • osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności- 1 pkt.

W przypadku osób niepełnosprawnych, które kwalifikują się do dwóch grup zostanie przyznana punktacja z wyższej grupy.

Osoby korzystające z PO PŻ - 1 pkt. - oświadczenie osoby.

Maksymalna liczba punktów wynosi 8. W przypadku większej liczby chętnych osób niż przewidziano dla każdej z grup zostanie utworzona lista rezerwowa, z której w razie rezygnacji z uczestnictwa lub przerwania udziału w projekcie zostaną dobrane osoby.

Następnie zostanie utworzona lista rankingowa na podstawie wyżej opisanych kryteriów- w pierwszej kolejności będą kwalifikowane osoby pozostające bez zatrudnienia oraz bezrobotne, na podstawie oświadczenia lub zaświadczenia z PUP, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczające wykluczenia społecznego z więcej niż jednego z powodów określonych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i osoby korzystające z programu operacyjnego pomoc żywnościowa-weryfikacja na podstawie zaświadczeń o dochodach; również osoby niepełnosprawne z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób z zaburzeniami psychicznymi i osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności-na podstawie orzeczenia lub/i zaświadczenia lekarskiego, dopuszcza się udział rolników kwalifikacja na podstawie dowodu opłacania składek KRUS.

Przewidziana jest również pomoc finansowa w formie zasiłków dla uczestników w celu likwidacji barier, jakimi mogą być koszty dojazdu lub innych potrzeb.

Podczas realizacji projektów organizowanych przez MGOPS w poprzednich latach obserwowano szereg barier, które niekorzystnie wpłynęły na skuteczną aktywizację uczestników projektu - brak wiary we własne możliwości, brak gotowości na zmianę swojej sytuacji, brak chęci uzupełnienia wykształcenia. Dlatego działania skierowane do uczestników będą również nakierowane na podniesienie motywacji i zwiększenie chęci do zmiany oraz wzmocnienie poczucia własnej sprawczości.

Realizacja instrumentów aktywnej integracji

Dla każdego uczestnika projektu opracowana zostanie indywidualna ścieżka reintegracji uczestników w ramach diagnozy indywidualnych potrzeb każdego uczestnika przez pracowników socjalnych. Każdy z uczestników otrzyma ofertę wsparcia odpowiadającą kompleksowo na zidentyfikowane u niego potrzeby.

W ramach zadania będą realizowane formy aktywizacji wynikające z diagnozy oraz w oparciu o ścieżkę reintegracji osoby zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji i potrzeb.

Usługi reintegracji społecznej będą realizowane przez odbudowę i podtrzymywanie umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych oraz odbudowę i podtrzymywanie zdolności do samodzielnego świadczenia pracy lub zapobieganie procesom ubóstwa, marginalizacji i wykluczenia społecznego. Planowane wsparcie będzie koncentrowało się na konkretnej osobie i jej potrzebach.

Aktywizacja społeczna będzie nakierowana na wzmocnienie lub przywrócenie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej: będzie realizowana między innymi przez: treningi kompetencji i umiejętności społecznych-poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne.

Aktywizacja zawodowa będzie nakierowana na pomoc w podejmowaniu decyzji dot. zmiany zawodu lub kwalifikacji zawodowych, wyposażenie w kompetencje i kwalifikacje zawodowe i umiejętności pożądane na rynku pracy, pomoc w utrzymaniu zatrudnienia.

Aktywizacja edukacyjna będzie nakierowana na pomoc w dostosowaniu zatrudnienia lub kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy, celem będzie wzrost zatrudnienia.

W pierwszej kolejności do osób bezrobotnych będzie kierowane wsparcie o charakterze społecznym.

W projekcie będą realizowane usługi o charakterze zdrowotnym, których celem będzie wyeliminowanie lub złagodzenie barier zdrowotnych utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie lub powodujących oddalenie od rynku pracy przez badania profilaktyczne i specjalistyczne w związku z możliwością podjęcia pracy lub rehabilitację osób niepełnosprawnych.

W przypadku realizacji usług o charakterze zdrowotnym nie będą one stanowiły pierwszego elementu wsparcia w projekcie.

 1. psycholog
 2. doradca
 3. szkolenia, kursy
 4. trener wspierający osobę i/lub rodzinę, asystent
 5. praca socjalna
 6. rehabilitacja i/lub inne usługi o charakterze zdrowotnym
 7. staże

Pomoc finansowa dla uczestników projektu będzie wsparciem dla beneficjentów stanowiącym wkład własny. Uczestnicy otrzymane wsparcie będą mogli przeznaczyć na dojazdy na zajęcia i inne niezbędne potrzeby.