Zastawienie znaków Funduszy Europejskich, Regionu Małopolska i Unii Europejskiej

Projekt "Aktywni i potrzebni - Razem" wkracza w fazę realizacji. Dla każdego uczestnika opracowana zostanie indywidualna ścieżka reintegracji uczestników w ramach diagnozy indywidualnych potrzeb przez pracowników socjalnych. Każdy z uczestników otrzyma ofertę wsparcia odpowiadającą kompleksowo na zidentyfikowane u niego potrzeby.

W ramach zadania aktywna integracja będą realizowane formy aktywizacji wynikające z diagnozy oraz w oparciu o ścieżkę reintegracji osoby zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji i potrzeb.

Usługi reintegracji społecznej będą realizowane przez odbudowę i podtrzymywanie umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych oraz odbudowę i podtrzymywanie zdolności do samodzielnego świadczenia pracy lub zapobieganie procesom ubóstwa, marginalizacji i wykluczenia społecznego. Planowane wsparcie będzie koncentrowało się na konkretnej osobie i jej potrzebach.

Aktywizacja społeczna będzie nakierowana na wzmocnienie lub przywrócenie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej. Będzie realizowana między innymi przez: treningi kompetencji i umiejętności społecznych-poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne.

Aktywizacja zawodowa będzie nakierowana na pomoc w podejmowaniu decyzji dot. zmiany zawodu lub kwalifikacji zawodowych, wyposażenie w kompetencje i kwalifikacje zawodowe i umiejętności pożądane na rynku pracy, pomoc w utrzymaniu zatrudnienia.

Aktywizacja edukacyjna będzie nakierowana na pomoc w dostosowaniu zatrudnienia lub kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy, celem będzie wzrost zatrudnienia.

W pierwszej kolejności do osób bezrobotnych będzie kierowane wsparcie o charakterze społecznym.

W projekcie będą realizowane usługi o charakterze zdrowotnym, których celem będzie wyeliminowanie lub złagodzenie barier zdrowotnych utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie lub powodujących oddalenie od rynku pracy przez badania profilaktyczne i specjalistyczne w związku z możliwością podjęcia pracy lub rehabilitację osób niepełnosprawnych.

W przypadku realizacji usług o charakterze zdrowotnym nie będą one stanowiły pierwszego elementu wsparcia w projekcie.

  1. psycholog
  2. doradca
  3. szkolenia, kursy
  4. trener wspierający osobę i/lub rodzinę, asystent
  5. praca socjalna
  6. rehabilitacja i/lub inne usługi o charakterze zdrowotnym
  7. staże
  8. pomoc finansowa