Zastawienie znaków Funduszy Europejskich, Regionu Małopolska i Unii Europejskiej

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach realizuje w okresie 2016-2018 projekt „Aktywni i potrzebni - Razem" w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.1 Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. W ramach projektu jest przewidziany co roku nabór 15 uczestników, którzy są bezrobotni, nieaktywni zawodowo lub niepełnosprawni. W latach 2016-2018 wsparciem ma zostać objętych 45 osób.

W roku 2016 została przyznana pomoc dla każdego z 15 uczestników: pomoc finansowa i wsparcie w postaci treningu psychospołecznego. Projekt wkroczył w końcowy etap realizacji. Dla każdego uczestnika projektu została opracowana indywidualna ścieżka reintegracji w ramach diagnozy indywidualnych potrzeb rozeznanych przez pracowników socjalnych i doradcę zawodowego. Ofertę wsparcia odpowiadała na zidentyfikowane u każdego uczestnika potrzeby związaną z aktywizacją społeczną i zawodową oraz pomoc finansową.

Od września 2016 r. 6 uczestników projektu uczestniczy w stażach zorganizowanych przez MGOPS w Dobczycach we współpracy z Fundacją WIR, otrzymują z tego tytułu stypendia stażowe. Od października 7 uczestników będzie odbywać szkolenia i podnosić kwalifikacje w wybranych przez siebie specjalnościach: prawo jazdy kat. B, Obsługa CNC, szkolenie z zakresu tatuażu, szkolenie z zakresu kosmetologii i pircingu, szkolenie kucharskie.
Realizacja projektu w roku 2016 zakończy się w grudniu 2016 r.

Od stycznia 2017 r. będzie prowadzony nabór 15 uczestników do projektu – zapraszamy wszystkich chętnych.