Zastawienie znaków Funduszy Europejskich, Regionu Małopolska i Unii Europejskiej

W dniu 29.12.2016 r. odbyło się spotkanie zakańczające realizację projektu "Aktywni i potrzebni - Razem" w roku 2016 r. Celem spotkania było podsumowanie i ewaluacja projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.

Na spotkaniu byli obecni uczestnicy projektu oraz kierownik projektu, koordynator i pracownicy socjalni.

Zostały wręczone zaświadczenia dotyczące uczestnictwa w projekcie. Uczestnicy mogli wyrazić opinię i spostrzeżenia na temat realizacji projektu.

Zastawienie znaków Funduszy Europejskich, Regionu Małopolska i Unii Europejskiej

Zapraszamy na spotkanie podsumowujące rok 2016 i realizację projektu "Aktywni i potrzebni - Razem" organizowane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach.

Spotkanie odbędzie się w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce w dniu 29.12.2016 o godzinie 14:00.

Zastawienie znaków Funduszy Europejskich, Regionu Małopolska i Unii Europejskiej

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach realizuje w okresie 2016-2018 projekt „Aktywni i potrzebni - Razem" w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.1 Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. W ramach projektu jest przewidziany co roku nabór 15 uczestników, którzy są bezrobotni, nieaktywni zawodowo lub niepełnosprawni. W latach 2016-2018 wsparciem ma zostać objętych 45 osób.

W roku 2016 została przyznana pomoc dla każdego z 15 uczestników: pomoc finansowa i wsparcie w postaci treningu psychospołecznego. Projekt wkroczył w końcowy etap realizacji. Dla każdego uczestnika projektu została opracowana indywidualna ścieżka reintegracji w ramach diagnozy indywidualnych potrzeb rozeznanych przez pracowników socjalnych i doradcę zawodowego. Ofertę wsparcia odpowiadała na zidentyfikowane u każdego uczestnika potrzeby związaną z aktywizacją społeczną i zawodową oraz pomoc finansową.

Zastawienie znaków Funduszy Europejskich, Regionu Małopolska i Unii Europejskiej

W dniu 19 września 2016 r. odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej powołanej zarządzeniem Dyrektora Miejskiego-Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobczycach z dnia 15 września 2016 r., w skład której weszli:

  1. Małgorzata Pawłowska
  2. Aleksandra Lech
  3. Agnieszka Synowiec

Komisja Konkursowa rozpatrzyła ponownie ofertę nr 1. Łączna wnioskowana kwota to 35 000 zł. Kwota do rozdysponowania to kwota 35 000,00 zł.

Oferta została sprawdzone pod względem formalnym przed przystąpieniem do oceny merytorycznej.

Następnie Komisja przystąpiła do oceny oferty pod względem merytorycznym wg. kryteriów podanych w ogłoszeniu. Warunkiem koniecznym uzyskania dotacji jest uzyskanie 10 pkt. z maksymalnej sumy punktów 19, możliwych do uzyskania.

Oferta uzyskała wymagane minimum, dlatego komisja wnioskuje o przyznanie dotacji.

Zastawienie znaków Funduszy Europejskich, Regionu Małopolska i Unii Europejskiej

Działając w oparciu o pełnomocnictwo Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z dnia 26.08.2016 oraz art.25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r., o pomocy społecznej ( Dz.U. 2015., poz.163 z póź. zm.) w związku z art. 11, ust. 1 i 2 art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. 2016 r., poz.239 z póź. zm.)

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobczycach działając na podstawie pełnomocnictwa Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z dnia 26 sierpnia 2016 r., ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie realizacji zadania z zakresu aktywnej integracji dla uczestników projektu „Aktywni i potrzebni – Razem", współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.