ZAMAWIAJĄCY: Gmina Dobczyce - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach, 32-410 Dobczyce, ul. Rynek 26, tel. 12 3721711, fax. 12 3721714.

W związku z realizacją rządowego programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” edycja 2022 zaprasza do składania ofert na świadczenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej,na zadanie: Asystentura dla osoby niepełnosprawnej, całkowicie niezdolnej do pracy i samodzielnej egzystencji, w zakresie: wsparcia w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem, tj.: wyjście na spacer, asystowanie podczas wyjścia osoby niepełnosprawnej poza miejsce zamieszkania w: kinie, teatrze, muzeum, restauracji, miejscu kultu religijnego, kawiarni, wydarzeniu plenerowym, etc., w ilości 30 godz./miesięcznie, tj. 210 godzin do końca roku.
Uwagi i wymagania dla osób pełniących funkcję asystenta osoby niepełnosprawnej:

 1. Dobry stan zdrowia oraz dobra kondycja fizyczna, umożliwiająca sprawne wypełnianie usług asystenta. Wymagane złożenie oświadczenia w tym zakresie.
 2. Wymaga się, aby osoba posiadała przeszkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Przed zawarciem umowy wymagane złożenie oświadczenia w tym zakresie.
 3. Wymaga się, aby osoba posiadała bardzo dobrą i płynną znajomość języka polskiego
  w mowie i piśmie. Wymagane złożenie oświadczenia w tym zakresie.
 1. Wymagania wobec oferentów:

Obowiązki asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej zgodne z założeniami Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2022.
Szczegółowe wymagania wobec oferentów zawiera załącznik nr 1 do ogłoszenia.

 1. Wymagania dodatkowe:
 2. a) umiejętność dobrej organizacji czasu pracy,
 3. b) predyspozycje osobowościowe do pracy z osobami niepełnosprawnymi,
 4. c) komunikatywność, w tym znajomość alternatywnych sposobów porozumiewania się
  z osobami niepełnosprawnymi,
 5. d) dyspozycyjność,
 1. Warunki realizacji usługi:
 2. umowa cywilno-prawna,
 3. usługa realizowana w okresie od czerwca 2022 r do grudnia 2022r,
 4. praca na terenie Gminy Dobczyce (w mieszkaniu osoby niepełnosprawnej bądź w miejscach aktywności społecznej w zależności od potrzeb) w godzinach 6.00-22.00, w oparciu o kartę zlecenia usługi, zgodnie z ustalonym harmonogramem realizacji usługi.
 1. Wymagane dokumenty:
  1. formularz oferty
  2. CV,
  3. oświadczenie o spełnieniu wymogów,
  4. Oferta powinna zawierać podpisaną klauzulę RODO,

Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Oferent.

 1. Kryteria wyboru oferty:

     Cena – 100%

 1. Termin i miejsce składania dokumentów:

Powyższe dokumenty należy złożyć lub przesłać pocztą na adres: Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach, ul. Rynek 26, 32-410 Dobczyce, w terminie do 13 czerwca 2022 roku, z dopiskiem: „Asystent osobisty osoby  niepełnosprawnej” oraz nr zadania, na które jest składana oferta.

Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Kontakt wyznaczone do kontaktu z Oferentami:

Pani Aleksandra Lech – pracownik MGOPS tel. 12 37 21 720

Pani Małgorzata Pawłowska – pracownik MGOPS tel. 12 37 21 711

 1. Wyłonienie najkorzystniejszej oferty

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający opublikuje informację na stronie internetowej www.mgops.dobczyce.pl o wyborze Wykonawcy.

Zamawiający zawiadomi wybranego wykonawcę o wyborze oraz o szczegółach współpracy.
Wybrany Oferent będzie zobowiązany do przedłożenia dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów wymienionych w ogłoszeniu.

Wyłoniony Oferent powinien otrzymać pisemną akceptację jego kandydatury przez osobę niepełnosprawną, dla której świadczone mają być usługi asystentury.

Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia
o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Jeżeli wybrany Wykonawca uchyli się od podpisania umowy, Zamawiający wybierze kolejną najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.

Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podawania powodów.

 

 

Przypominamy, że trwa nabór do Projektu "Małopolska Niania 2.0".
Wnioski przyjmowane będą do 30.05.2022 r. do godz. 16:00.
Jeżeli liczba złożonych w trakcie trwania naboru wniosków przekroczy 500, nabór do Projektu zostanie zakończony (zamknięty) przed ww. terminem.
Szczegółowe informacje nt. naboru zamieszczone zostały na stronie internetowej ROPS w Krakowie: www.rops.krakow.pl w zakładce "Małopolska Niania 2.0" - Aktualności: https://rops.krakow.pl/malopolska-niania-20/aktualnosci 

 

OGŁASZAMY DODATKOWY NABÓR NA JEDNO WOLNE MIEJSCE W PROGRAMIE "ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ" - EDYCJA 2022

Ofertę kierujemy do rodzin wychowujących dzieci niepełnosprawne do 16-go roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniem: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;

Głównym celem programu jest wsparcie osoby niepełnosprawnej w wykonywaniu codziennych czynności, funkcjonowaniu w życiu społecznym oraz wspomaganie osoby niepełnosprawnej w podejmowaniu wszelkich aktywności. Korzystanie z usług asystenta umożliwi osobie niepełnosprawnej prowadzenie bardziej aktywnego i samodzielnego trybu życia. Za usługę asystenta osoba nie ponosi odpłatności.

Rodzice dziecka spełniającego powyższe warunki, zainteresowani skorzystaniem z usług asystenta osobistego mogą zgłaszać się do tut. Ośrodka - osobiście w godzinach pracy ośrodka lub telefonicznie pod numerem tel. 12 3721720.

Decyduje kolejność zgłoszeń.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach ogłasza nabór pełnoletnich osób legitymujących się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym do udziału w programie „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2022. W ramach programu będą podejmowane działania na rzecz wsparcia opiekunów sprawujących opiekę nad osobą niepełnosprawną poprzez zapewnienie całodobowego pobytu osobie niepełnosprawnej. Zorganizowane zostaną 14-dniowe wyjazdy do ośrodków/placówek rekomendowanych przez wojewodę i specjalizujących się w opiece nad osobami niepełnosprawnymi i przewlekle chorymi.
Skorzystanie z opieki wytchnieniowej jest dla uczestników bezpłatne. Program finansowany jest ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.
Usługi w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 - będą realizowane do miesiąca grudnia 2022 r.
Zgłoszenia przyjmowane będą do momentu wyczerpania wolnych miejsc, jednak nie dłużej niż do 20 czerwca 2022 r.
Zgłoszenia osoby niepełnosprawnej do skorzystania z usług opieki wytchnieniowej przyjmowane będą w Dobczycach, przy ul. Rynek 26, 32-410 Dobczyce, osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej.

Warunki uczestnictwa w Programie:

 • posiadanie orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego, przez osobę zależną,
 • wspólne zamieszkiwanie opiekuna z osobą niepełnosprawną.

Zgłoszenie do udziału w opiece wytchnieniowej musi zawierać:

 • wypełnioną Kartę zgłoszenia do Programu (zał. nr 1);
 • kserokopię aktualnego orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego;
 • Podpisany formularz klauzuli informacyjnej RODO
 • Do  zgłoszenia należy dołączyć kartę oceny stanu osoby niepełnosprawnej wg zmodyfikowanej Skali FMI (załącznik nr 2).

Informacja o Programie „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022, w ramach którego realizowane będzie wsparcie, znajduje się na stronie: https://www.gov.pl/web/rodzina/program-opieka-wytchnieniowa---edycja-2022.
Osoby chętne do wzięcia udziału we wsparciu powinny zapoznać się z treścią Programu
Opieka wytchnieniowa zostanie zorganizowana zgodnie z aktualnie obowiązującymi obostrzeniami sanitarnymi, z zapewnieniem niezbędnych środków ochrony osobistej.
Dodatkowe informacje dotyczące udziału Programu udzielają pracownicy socjalni, pod numerem tel. 12 371 21 711, w poniedziałki 7.30-17.00, od wtorku do czwartku 7.30-15.30, w piątki 7.30-14.00.
Realizator opieki wytchnieniowej skontaktuje się osobami, które zgłoszą się do udziału we wsparciu i przekaże informację o wynikach naboru.

 

Kontynuujemy realizację projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, pt.: „Aktywizacja w Dobczycach”.
W okresie od stycznia do marca 2022 r. prowadzony był nabór uczestników, spośród chętnych osób wybrana została grupa 20 uczestników, którzy od miesiąca kwietnia rozpoczęli udział w projekcie. W maju, z każdym z uczestników, zostanie opracowana diagnoza. Na podstawie rozeznanych potrzeb będzie zaplanowana indywidualna ścieżka reintegracji społecznej i zawodowej dla każdego uczestnika, w ramach której uczestnicy wezmą udział w szkoleniach, stażach lub rehabilitacji.