ROZEZNANIE RYNKU

Na wykonanie usługi TRENINGU KOMPETENCJI I UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH w projekcie: „JESTEM I DZIAŁAM – AKTYWNE DOBCZYCE”

Zaproszenie do składania ofert w ramach procedury rozeznania rynku na wykonanie usługi przez psychologa, z zakresu TRENINGU PSYCHOSPOŁECZNEGO w projekcie: „JESTEM I DZIAŁAM – AKTYWNE DOBCZYCE”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

PODDZIAŁANIE: 9.1.1. Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR

 1. ZAMAWIAJĄCY: Gmina Dobczyce - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  w Dobczycach, ul. Rynek 26, 32-410 Dobczyce, Tel./fax. 12/3721714,
 1. PRZEDMIOT ROZEZNANIA RYNKU:

- Przeprowadzenie warsztatów poradnictwa psychologiczno-społecznego dla nie mniej niż 15 uczestników projektu, w ilości nie mniej niż 200 h łącznie w tym godziny indywidualne i godziny grupowe.

- Przeprowadzenie poradnictwa indywidualnego lub rodzinnego/rodzicielskiego w zakresie wzmocnienia kompetencji społecznych i umiejętności emocjonalnych dla uczestników projektu i otoczenia, w zależności od zdiagnozowanych potrzeb.

Celem warsztatów będzie wzmocnienie i wsparcie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej - wzrost wiary w siebie i własne możliwości

Zgodnie z założeniami PSYCHOLOG odpowiedzialny będzie za:

 • przeprowadzenie indywidualnych/grupowych konsultacji dla uczestników Projektu,
 • prowadzenie zajęć motywujących uczestników do zmiany swojej sytuacji i podejmowania działań na rynku pracy i w środowisku społecznym, lub inne mające wpływ na zmianę osoby,
 • prowadzenie zajęć zgodnie z ustalonym harmonogramem,
 • przeprowadzenie ankiety kompetencyjnej na początku i po zakończeniu zajęć,
 • opracowanie opinii na temat każdego uczestnika projektu potwierdzającej nabycie kompetencji, po zakończeniu zajęć,
 • prowadzenie dziennika zajęć z realizowanego poradnictwa,
 • terminowe rozliczanie się z powierzonych zadań ( m.in. ewidencja czasu pracy),
 • współpraca z koordynatorem projektu w zakresie powierzonych zadań,
 • przestrzeganie tajemnicy służbowej oraz obowiązków ochrony danych osobowych,
 1. PRZEWIDYWANY TERMIN: czerwiec-lipiec  2020, ustalonego harmonogramu
 2. WYMAGANIA WOBEC OFERENTÓW:

PSYCHOLOG  powinien posiadać :

 • Wykształcenie wyższe/zawodowe lub certyfikat/zaświadczenia/inne umożliwiające przeprowadzenie tego typu wsparcia,
 • Gotowość do świadczenia pracy zdalnej, z wykorzystaniem narzędzi IT,
 • wiedzę w zakresie prowadzenia zajęć treningu kompetencji i umiejętności społecznych,
 • doświadczenie w zakresie prowadzenia treningu dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ( min. 1000 h szkoleniowych, co najmniej w okresie 2 ostatnich lat).
 • Nie może mieć powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym (złożenie oświadczenia).
 • Powinien posiadać wiedzę w zakresie stosowania zasad równościowych lub złożyć stosowne oświadczenie.
 1. WYKAZ NIEZBĘDNYCH DOKUMENTÓW:
 • Formularz ofertowy,
 • Oświadczenie o spełnieniu warunków,
 • Oświadczenie o braku powiązań z beneficjentem,
 • Potwierdzenia spełnienia kryteriów w zakresie doświadczenia,
 • Oświadczenie RODO,
 • Oświadczenie dotyczące stosowania zasad równościowych podczas prowadzenia zajęć.
 1. FORMA , MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
 • Oferta winna być złożona na piśmie, w języku polskim, w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści.
 • Oferta powinna być złożona na załączniku nr 1 do rozeznania rynku.
 • Oferta powinna zawierać załączniki wymienione pkt. 5.
 • Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.

Składający ofertę proszę wycenić szacunkowy koszt wynagrodzenia za jedną godzinę pracy brutto.

 1. KRYTERIA WYBORU OFERTY

Wybór oferty nastąpi w oparciu:

- o kryterium ceny 70%,

- doświadczenie 30%.

Zamawiający opublikuje informację na stronie internetowej www.mgops.dobczyce.pl o wyborze wykonawcy.

Zamawiający zawiadomi wybranego wykonawcę o wyborze oraz o szczegółach współpracy.
Wybrany wykonawca będzie zobowiązany do przedłożenia dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów wymienionych w ogłoszeniu.

Niespełnienie wymogów formalnych powoduje wykluczenie z postępowania.

Ofertę należy przesłać w wersji elektronicznej do dnia  01 czerwca 2020 roku do godz. 11.00 na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub złożyć w zamkniętej kopercie (z dopiskiem  PROCEDURA ROZEZNANIA RYNKU NA WYKONANIE USŁUGI TRENINGU KOMPETENCJI I UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH  W  PROJEKCIE: „JESTEM I DZIAŁAM – AKTYWNE DOBCZYCE”) na adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 32-410 Dobczyce, ul. Rynek 26.

 

Niniejsze rozeznanie nie jest ofertą w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.