Zastawienie znaków Funduszy Europejskich, Regionu Małopolska i Unii Europejskiej

W dniu 19 września 2016 r. odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej powołanej zarządzeniem Dyrektora Miejskiego-Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobczycach z dnia 15 września 2016 r., w skład której weszli:

  1. Małgorzata Pawłowska
  2. Aleksandra Lech
  3. Agnieszka Synowiec

Komisja Konkursowa rozpatrzyła ponownie ofertę nr 1. Łączna wnioskowana kwota to 35 000 zł. Kwota do rozdysponowania to kwota 35 000,00 zł.

Oferta została sprawdzone pod względem formalnym przed przystąpieniem do oceny merytorycznej.

Następnie Komisja przystąpiła do oceny oferty pod względem merytorycznym wg. kryteriów podanych w ogłoszeniu. Warunkiem koniecznym uzyskania dotacji jest uzyskanie 10 pkt. z maksymalnej sumy punktów 19, możliwych do uzyskania.

Oferta uzyskała wymagane minimum, dlatego komisja wnioskuje o przyznanie dotacji.

Nazwa organizacji: Galicyjska Fundacja WIR, ul. Bronowicka 73 Kraków

Wykonanie zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na realizację zadania 35 000,00 zł

 

Załączniki:

Zarządzenie nr 8/2016 Dyrektora MGOPS z dnia 15.09.2016 r.

Zarządzenie nr 8/2016 Dyrektora MGOPS z dnia 15.09.2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu usług aktywnej integracji w ramach projektu "Aktywni i potrzebni - Razem"

Zarządzenie nr 9/2016 Dyrektora MGOPS z dnia 23.09.2016 r.

Zarządzenie nr 9/2016 Dyrektora MGOPS z dnia 23.09.2016 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu usług aktywnej integracji w ramach projektu "Aktywni i potrzebni - Razem"