Zastawienie znaków Funduszy Europejskich, Regionu Małopolska i Unii Europejskiej

Zaproszenie do składania ofert w ramach procedury rozeznania rynku na wykonanie usługi z zakresu DORADZTWA ZAWODOWEGO /100 h/, w projekcie: AKTYWNI I POTRZEBNI – RAZEM, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. PODDZIAŁANIE: 9.1.1. Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR

1. ZAMAWIAJĄCY:

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach, 32-410 Dobczyce, ul. Rynek 26, tel. 12 3721711, fax. 12 3721714

2. PRZEDMIOT ROZEZNANIA RYNKU:

Przeprowadzenie zajęć doradztwa zawodowego dla 15 uczestników: 4 godziny indywidualne i 40 godzin grupowych. Celem zajęć będzie odbudowa i podtrzymywanie zdolności do samodzielnego świadczenia pracy lub/i zapobieganie procesom ubóstwa, marginalizacji i wykluczenia społecznego.

Zgodnie z założeniami Doradca Zawodowy odpowiedzialny będzie za:

 • Przeprowadzenie indywidualnych/grupowych konsultacji i doradztwa dla uczestników projektu - zajęcia w zakresie wzmocnienie umiejętności aktywnego poruszania się na rynku pracy, rozwinięcie kompetencji zawodowych i wspomagające osobistą zmianę,
 • pomocy w ustaleniu potrzeb szkoleniowych uczestników projektu oraz kierunku kształcenia uczestników projektu,
 • pomoc nad planowaniem kariery zawodowej uczestników projektu,
 • udzielanie informacji o możliwościach zatrudnienia i kierunkach rozwoju zawodowego uczestników projektu, kwalifikacjach pożądanych na rynku pracy,
 • opracowania Indywidualnego Planu Działania uczestników projektu,
 • prowadzenia zajęć zgodnie z ustalonym harmonogramem,
 • prowadzenia dziennika zajęć oraz list obecności z udziału na zajęciach uczestników projektu,
 • opracowanie opinii na temat uczestnika projektu potwierdzającej nabycie kompetencji, po zakończeniu doradztwa,
 • terminowe rozliczanie się z powierzonych zadań (m.in. ewidencja czasu pracy),
 • współpraca z koordynatorem projektu w zakresie powierzonych zadań,
 • przestrzeganie tajemnicy służbowej oraz obowiązków ochrony danych osobowych.

3. PRZEWIDYWANY TERMIN:

Czerwiec 2016, wg. ustalonego harmonogramu.

4. WYMAGANIA WOBEC OFERENTÓW:

Doradca Zawodowy projektu powinien posiadać:

 • wiedzę i wykształcenie w zakresie prowadzenia doradztwa, przeprowadzania i interpretacji Indywidualnych Planów Działania,
 • doświadczenie w zakresie doradztwa zawodowego dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (min 300 h szkoleniowych),
 • Podmiot powinien posiadać wpis do rejestru prowadzonego przez Marszałka Województwa, zgodnie z art. 18d ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
 • nie mieć powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym (złożenie oświadczenia)

5. WYKAZ NIEZBĘDNYCH DOKUMENTÓW:

 • Formularz ofertowy
 • Oświadczenie o spełnieniu warunków
 • Oświadczenie o braku powiązań z beneficjentem
 • Potwierdzenie spełnienia kryteriów w zakresie doświadczenia

6. FORMA, MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

 • Oferta winna być złożona na piśmie, w języku polskim, w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści,
 • Oferta powinna być złożona na załączniku nr 1 do rozeznania rynku.
 • Oferta powinna Zawierć załączniki wymienione pkt. 5
 • Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.

Składający ofertę proszę wycenić szacunkowy koszt wynagrodzenia za jedną godzinę pracy brutto.

7. KRYTERIA WYBORU OFERTY

Wybór oferty nastąpi w oparciu:

 • o kryterium ceny 70%
 • wpis do rejestru prowadzonego przez Marszałka Województwa 30%.

Zamawiający opublikuje informację na stronie internetowej www.mgops.dobczyce.pl o wyborze wykonawcy.

Zamawiający zawiadomi wybranego wykonawcę o wyborze oraz o szczegółach współpracy.

Niespełnienie wymogów formalnych powoduje wykluczenie z postępowania.

Ofertę należy przesłać w wersji elektronicznej do dnia 7 czerwca 2016 roku do godz. 11.00 na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub złożyć w zamkniętej kopercie (z dopiskiem PROCEDURA ROZEZNANIA RYNKU NA WYKONANIE DORADZTWA ZAWODOWEGO W PROJEKCIE: „AKTYWNI I POTRZBNI – RAZEM" na adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 32-410 Dobczyce, ul. Rynek 26.

Niniejsze rozeznanie nie jest ofertą w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

Załączniki:

Załącznik nr 4 - Potwierdzenie spełnienia kryteriów w zakresie doświadczenia na stanowisku doradcy zawodowego

Wykaz przeprowadzonych zajęć doradztwa zawodowego z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym