Drukuj

 

Zaproszenie do składania ofert w ramach procedury ROZEZNANIA RYNKU

na przeprowadzenie kursu ECDL w projekcie: „AKTYWNI I POTRZEBNI – RAZEM”

Zaproszenie do składania ofert w ramach procedury rozeznania rynku na przeprowadzenie kursu ECDL w zakresie podstaw pracy z komputerem (B1) w projekcie: AKTYWNI I POTRZEBNI – RAZEM, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.PODDZIAŁANIE: 9.1.1. Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR

 

  1. ZAMAWIAJĄCY: GMINA DOBCZYCE

REALIZATOR: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach, ul. Rynek 26, 32-410 Dobczyce, Tel/fax. 12/3721714,

  1. PRZEDMIOT ROZEZNANIA RYNKU: Kompleksowe przeprowadzenie kursu komputerowego ECDL dla nie mniej niż 8 uczestników projektu „Aktywni i Potrzebni - Razem”.
    Celem szkolenia jest nabycie przez Uczestników podstawowych wiadomości teoretycznych i praktycznych związanych z pracą z komputerem. Po szkoleniu każdy Uczestnik nabędzie kompetencje związane z podstawowymi zagadnieniami pracy z komputerem. Osiągnięcie celu szkolenia musi być określone nabyciem kwalifikacji oraz potwierdzone w sposób zwalidowany egzaminem i certyfikatem.

WYKONAWCA odpowiedzialny będzie w szczególności za:

  1. PRZEWIDYWANY TERMIN REALIZACJI ZADANIA: lipiec-sierpień 2017, ustalonego harmonogramu.
  1. MIEJSCE I GODZINY REALIZACJI ZADANIA:

Przewiduje się przeprowadzenie szkolenia ECDL B1, na terenie Gminy Dobczyce. Jeżeli nie uda się wyłonić Wykonawcy, który przeprowadzi zajęcia na terenie Gminy Dobczyce, dopuszcza się przeprowadzenie zajęć w najbliższym wskazanym miejscu.

MGOPS w Dobczycach deklaruje współpracę w zakresie udostępnienia Sali konferencyjnej w UGiM w Dobczycach.

Zajęcia powinny odbywać się od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 16.00 ( wg. ustalonego harmonogramu).

  1. WYMAGANIA WOBEC OFERENTÓW:

Wykonawca powinien posiadać:

Wykonawca nie może być powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym (na potwierdzenie warunku zobowiązany jest do złożenia stosownego oświadczenia).

  1. WYKAZ NIEZBĘDNYCH DOKUMENTÓW:
  1. FORMA , MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Składający ofertę powinien wycenić szacunkowy koszt brutto wykonania usługi za jednego uczestnika .

  1. KRYTERIA WYBORU OFERTY

Wybór oferty nastąpi w oparciu o kryterium ceny 60%.

Doświadczenie Wykonawcy 30%.

Dostępność miejsca realizacji zajęć teoretycznych 10%

Zamawiający opublikuje informację na stronie internetowej www.mgops.dobczyce.pl
o wyborze Wykonawcy. Zamawiający zawiadomi wybranego Wykonawcę o wyborze oraz
o szczegółach współpracy. Warunki i zasady współpracy, określone zostaną w umowie zawartej z Wykonawcą.

Niespełnienie wymogów formalnych powoduje wykluczenie z postępowania.

Niniejsze rozeznanie nie jest ofertą w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Aktywni i potrzebni - Razem 2017