Drukuj

Pomoc materialna o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia, a także wspierania edukacji uczniów zdolnych.

Stypendium Szkolne przysługuje:

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje:

 


Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego wraz z wymaganymi dokumentami składa się w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich oraz kolegiów pracowników służb społecznych do dnia 15 października.Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach, Rynek 26 - parter, pok. 006

Telefon: +48 12 37 21 712, +48 12 37 21 720


Decyzję o przyznaniu lub odmowie stypendium szkolnego podejmuje w formie pisemnej Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej. Odwołanie składa się w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, ul. Lea 10, za pośrednictwem Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.


Stypendia szkolne udzielane są na zasadach określonych w ustawie z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty oraz Regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dobczyce ze środków dotacji celowej otrzymywanej corocznie z budżetu państwa.


Uchwała nr XXV/156/16 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 24 sierpnia 2016 r.

Uchwała nr XXV/156/16 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dobczyce.

Pomoc rodzinie