Drukuj

Zasiłek rodzinny jest świadczeniem, które ma na celu częściowe pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem dziecka, o które ubiegać mogą się rodzice dziecka, jeden z rodziców dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a także osoba ucząca się.

Zasiłek rodzinny przysługuje wnioskodawcom, jeżeli dochód ich rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty ustalonej na podstawie art. 5 ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko:

Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki z tytułu:

 


Ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz ich wypłata następują odpowiednio na wniosek małżonków, jednego z małżonków, rodziców, jednego z rodziców, opiekuna faktycznego dziecka, opiekuna prawnego dziecka, osoby uczącej się, pełnoletniej osoby niepełnosprawnej lub innej osoby upoważnionej do reprezentowania dziecka lub pełnoletniej osoby niepełnosprawnej. Po złożeniu wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego wraz z kompletem dokumentów podejmowana jest decyzja o przyznaniu bądź odmowie przyznania zasiłku.Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach, Rynek 22a - parter, pok. 001 lub 002

Telefon: +48 12 37 21 715, +48 12 37 21 742


Decyzje o przyznaniu lub odmowie przyznania zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego podejmuje w formie pisemnej kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej. Odwołanie składa się w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, ul. Lea 10, za pośrednictwem Kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.


Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego udziela się na zasadach określonych w Ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz.U. 2003 nr 228 poz. 2255, z e zm.)


Cannot find the download. ID=19
Cannot find the download. ID=76
Cannot find the download. ID=30
Cannot find the download. ID=77
Cannot find the download. ID=31
Cannot find the download. ID=78
Cannot find the download. ID=79
Cannot find the download. ID=80
Cannot find the download. ID=36
Cannot find the download. ID=73
Cannot find the download. ID=41
Cannot find the download. ID=81
Cannot find the download. ID=38
Cannot find the download. ID=82
Cannot find the download. ID=34
Cannot find the download. ID=83

Pomoc rodzinie