Drukuj

 

Zaproszenie do składania ofert w ramach procedury rozeznania rynku na wykonanie usługi z zakresu TRENINGU PSYCHOSPOŁECZNEGO w projekcie: AKTYWNI I POTRZEBNI – RAZEM, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

PODDZIAŁANIE: 9.1.1. Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR

  1. ZAMAWIAJĄCY: Gmina Dobczyce - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach, ul. Rynek 26, 32-410 Dobczyce, Tel./fax. 12/3721714,
  1. PRZEDMIOT ROZEZNANIA RYNKU:

- Przeprowadzenie treningu kompetencji i umiejętności społecznych dla nie mniej niż 25 uczestników projektu, w ilości nie mniej niż 150 h łącznie w tym godziny indywidualne i godziny grupowe.

- Przeprowadzenie poradnictwa indywidualnego lub rodzinnego w zakresie wzmocnienia kompetencji społecznych i umiejętności emocjonalnych dla uczestników projektu i otoczenia, w zależności od zdiagnozowanych potrzeb, z możliwością dojazdu do Klienta.

Celem warsztatów będzie wzmocnienie i wsparcie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej - wzrost wiary w siebie i własne możliwości


Zgodnie z założeniami PSYCHOLOG odpowiedzialny będzie za:

prowadzenie zajęć motywujących uczestników do zmiany swojej sytuacji i podejmowania działań na rynku pracy i w środowisku,

  1. PRZEWIDYWANY TERMIN: kwiecień-maj-czerwiec  2018, ustalonego harmonogramu
  2. WYMAGANIA WOBEC OFERENTÓW:

PSYCHOLOG  powinien posiadać :

Nie może mieć powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym (złożenie oświadczenia).

  1. WYKAZ NIEZBĘDNYCH DOKUMENTÓW:
  1. FORMA , MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Składający ofertę proszę wycenić szacunkowy koszt wynagrodzenia za jedną godzinę pracy brutto.

  1. KRYTERIA WYBORU OFERTY

Wybór oferty nastąpi w oparciu:

- o kryterium ceny 70%,

- doświadczenie 30%.

Zamawiający opublikuje informację na stronie internetowej www.mgops.dobczyce.pl o wyborze wykonawcy.

Zamawiający zawiadomi wybranego wykonawcę o wyborze oraz o szczegółach współpracy.
Wybrany wykonawca będzie zobowiązany do przedłożenia dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów wymienionych w ogłoszeniu.

Niespełnienie wymogów formalnych powoduje wykluczenie z postępowania.

Ofertę należy przesłać w wersji elektronicznej do dnia  04 kwietnia 2018 roku do godz. 11.00 na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub złożyć w zamkniętej kopercie (z dopiskiem  PROCEDURA ROZEZNANIA RYNKU NA WYKONANIE USŁUGI TRENINGU KOMPETENCJI I UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH  W  PROJEKCIE: „AKTYWNI I POTRZEBNI – RAZEM”) na adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 32-410 Dobczyce, ul. Rynek 26.

 

Niniejsze rozeznanie nie jest ofertą w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.


Ogłoszenia i komunikaty