Konkurs ofert

Na przeprowadzenie szkoleń i kursów oraz zorganizowania staży zawodowych dla uczestników projektu w ramach projektu

– „ Aktywni i potrzebni - Razem”

Postępowanie prowadzone na podstawie art.11 ust 6  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie usługi z zakresu przeprowadzenie szkoleń i kursów dla 9 uczestników projektu „Aktywni i potrzebni – Razem” oraz staży zawodowych dla 8 uczestników projektu – „ Aktywni i potrzebni – Razem” na terenie Gminy Dobczyce współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, PODDZIAŁANIE: 9.1.1. Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR

 

ZAMAWIAJĄCY: GMINA DOBCZYCE, ul. Rynek 26, 32-410 Dobczyce, NIP: 6811004443

REALIZATOR: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach, ul. Rynek 26, 32-410 Dobczyce, tel/fax. 12/3721714,

 

 1. PRZEDMIOT ROZEZNANIA RYNKU: Przedmiotem rozeznania rynku jest przeprowadzenie szkoleń i kursów dla 9 uczestników projektu „Aktywni i potrzebni – Razem” i staży dla 8 uczestników projektu. Razem usługa integracji zawodowej dla 17 osób zgłoszonych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach, których celem jest aktywizacja zawodowa.
 2. Zgodnie z założeniami WYKONAWCA odpowiedzialny będzie za:

 

Wnioski o „Dobry Start” już od lipca

„Dobry Start” to 300 zł wsparcia wypłacanego raz w roku na dziecko uczące się w szkole podstawowej, gimnazjum, szkole ponadpodstawowej i dotychczasowej szkole ponadgimnazjalnej. Wnioski można złożyć drogą elektroniczną już od 1 lipca, a w formie papierowej od 1 sierpnia do 30 listopada 2018r. 

Co ważne, rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód. Program obejmuje dzieci wychowujące się zarówno w rodzinach, jak i te przebywające w pieczy zastępczej.

Kto może otrzymać wsparcie?

Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24. roku życia.

Jak otrzymać świadczenie dobry start?

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

 Gdzie złożyć wniosek?

Wnioski o świadczenie będą przyjmowane i realizowane przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach. W przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej, świadczenia będą realizowane przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie.

Kiedy złożyć wniosek?

Wniosek – podobnie jak wnioski o świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500+” – będzie można składać już od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną takich banków, jak: Alior Bank SA, Bank Millennium SA, Bank Pekao SA, Bank Pocztowy SA, Bank Polskiej Spółdzielczości SA oraz wybrane zrzeszone Banki Spółdzielcze, Credit Agricole Bank Polska SA, Getin Noble Bank SA, ING Bank Śląski SA, mBank SA, Nest Bank S.A, PKO Bank Polski SA (oraz Inteligo), SGB-Bank SA oraz wybrane zrzeszone Banki Spółdzielcze. Możliwość składania wniosku będzie dostępna niebawem również w Banku BGŻ BNP Paribas, natomiast Bank Zachodni WBK włączy się w akcję informacyjną o programie "Dobry Start" i będzie zachęcać do złożenia wniosku korzystając z Profilu zaufanego.

 Kiedy rodzina otrzyma wsparcie?

W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny otrzymają wsparcie, nie później niż 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach rozpatrzenie wniosku i wypłata świadczenia nastąpi w terminie do 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku. Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.mrpips.gov.pl/DobryStart oraz www.mgops.dobczyce.pl

 

 

Zaproszenie do składania ofert w ramach procedury rozeznania rynku na przeprowadzenie rehabilitacji w projekcie: AKTYWNI I POTRZEBNI – RAZEM, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, PODDZIAŁANIE: 9.1.1. Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR.

 1. ZAMAWIAJĄCY: GMINA DOBCZYCE

REALIZATOR: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach, ul. Rynek 26, 32-410 Dobczyce, Tel/fax. 12/3721714,

W zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Dobczyce, Dyrektor Miejsko-Gminnego  Ośrodka  Pomocy Społecznej w Dobczycach zleci wykonanie usługi rehabilitacji

Oferta dotyczy: Przeprowadzenia rehabilitacji dla osoby niepełnosprawnej w ilości nie mniej niż 20 h w zakresie fizjoterapii, w warunkach ambulatoryjnych dla Klienta w okresie lipiec- sierpień 2018.

 

Informujemy, że została zakończona realizacja Podprogramu 2017 w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Podprogram był realizowany na terenie naszej gminy przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach we współpracy z Bankiem Żywności w Krakowie.

Podczas Podprogramu 2017 objęto wsparciem żywnościowym 410 osób przekazując im, w okresie od października 2017r. do czerwca 2018r., ponad 21 ton żywności. Każda z osób otrzymała paczki żywnościowe z następującymi produktami: groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, powidła śliwkowe, makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maślane, mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający, gulasz wieprzowy z warzywami, szynka drobiowa,  szynka wieprzowa mielona, pasztet wieprzowy, filet z makreli w oleju, cukier biały, olej rzepakowy, kabanosy wieprzowe. Liczba przekazanych paczek żywnościowych wyniosła 1416 szt.

Oprócz wsparcia żywnościowego, zorganizowano ciekawe warsztaty dietetyczne jako działania towarzyszące, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2017, które miały na celu przybliżenie idei prawidłowego żywienia, korzyści związanych z czytania etykiet oraz zagadnień dotyczących piramidy zdrowego żywienia i wartości odżywczych płynących z poszczególnych produktów spożywczych.

Serdeczne podziękowania składamy osobom zaangażowanym w pomoc przy rozładunku żywności.

 

                                                                       Dyrektor i Pracownicy MGOPS Dobczyce

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że:

 

 1. Administratorem danych osobowych jest Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Dobczycach, reprezentowany przez Dyrektora Ośrodka.
 2. Administrator powoła Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod nr tel. 12 3721714 lub pisemnie na adres siedziby administratora.
 3. Dane klientów będą przetwarzane na podstawie ustaw przyznawania świadczeń realizowanych przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach.
 4. Zakres danych jest niezbędny do przyznania świadczeń realizowanych przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach.
 5. Dane nie będą udostępniane innym odbiorcom lub do państw trzecich, poza przypadkami wymaganymi przez przepisy prawa.
 6. Dane będą przechowywane przez okres otrzymywania świadczeń realizowanych przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach zgodnie z decyzją przyznającą świadczenie.
 7. Klienci mają Pan prawo do:
  • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli podstawą ich przetwarzania była zgoda.
 8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a ich niepodanie może wywołać konsekwencje nierozpoznania wniosku lub nieprzyznania świadczenia.
 9. Przekazane dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.