Drukuj

Miejsko – Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach poszukuje Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w związku z realizacją rządowego programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” edycja 2019-2020

 1. Wymagania:

 formalne:

 1. a) dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej,
 2. b) przynajmniej średnie wykształcenie oraz co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.

 

          dodatkowe:

 1. a) umiejętność dobrej organizacji czasu pracy,
 2. b) predyspozycje osobowościowe do pracy z osobami niepełnosprawnymi,
 3. c) komunikatywność, w tym znajomość alternatywnych sposobów porozumiewania się z osobami niepełnosprawnymi,
 4. d) dyspozycyjność.
 5. Zadania asystenta osoby niepełnosprawnej:

Usługi asystenta mają  na celu pomoc pełnoletniej osobie niepełnosprawnej ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym, w szczególności maja polegać na pomocy w:

 

 1. Warunki realizacji usługi:
 2. umowa cywilno-prawna,
 3. usługa realizowana w okresie od stycznia do grudnia 2020r.,
 4. praca na terenie Gminy Dobczyce (w mieszkaniu osoby niepełnosprawnej bądź w miejscach aktywności społecznej w zależności od potrzeb) w godzinach 6.00-22.00, 30 godzin miesięcznie w oparciu o kartę zlecenia usługi zgodnie z ustalonym harmonogramem realizacji usługi.

 

 1. Wymagane dokumenty:
 2. a) list motywacyjny,
 3. b) CV,
 4. c) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
 5. d) kserokopie innych dokumentów poświadczających ewentualne doświadczenie zawodowe lub ukończone kursy czy szkolenia,
 6. e) oświadczenie o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejski Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach moich danych osobowych wskazanych w dokumentach rekrutacyjnych w związku z prowadzonym naborem na stanowisko – „Asystent Osoby Niepełnosprawnej”.


5.Termin i miejsce składania dokumentów :
Powyższe dokumenty należy złożyć lub przesłać pocztą na adres: Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach, ul. Rynek 26, 32 – 410 Dobczyce w terminie do 17 stycznia  2020 roku. Koperta powinna zawierać adnotację „Asystent osobisty osoby  niepełnosprawnej”. Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Ogłoszenia i komunikaty