Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach jako Organizacja Partnerska Lokalna  Banku Żywności w Krakowie realizowała Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach towarzyszących w okresie od stycznia do października 2021 roku.

Podczas Podprogramu 2020 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach objął wsparciem żywnościowym 471 osób przekazując im 33.597,60 ton żywności.

Każda z osób w paczkach żywnościowych, otrzymała produkty następującego typu: groszek z marchewką, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, powidła śliwkowe, mus jabłkowy, fasolka po bretońsku, makaron jajeczny, płatki owsiane, ryż biały, kasza jęczmienna, herbatniki maślane, kawa zbożowa, mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający, szynka drobiowa,  szynka wieprzowa mielona, pasztet drobiowy, filet z makreli w oleju, cukier biały, miód nektarowy wielokwiatowy, olej rzepakowy.

Liczba przekazanych paczek żywnościowych wyniosła 3484 szt.

W ramach Podprogramu 2020 we współpracy z Bankiem Żywności w Krakowie  dla osób korzystających z pomocy żywnościowej przeprowadzono warsztaty żywieniowe oraz ekonomiczne.

Warsztaty żywieniowe miały na celu przybliżenie idei prawidłowego żywienia oraz przekazanie informacji na temat wartości odżywczych poszczególnych produktów spożywczych. W ramach warsztatów ekonomicznych uczestnicy mogli zapoznać się z prawami konsumenta oraz zasadami kontrolowania budżetu domowego.

Serdeczne podziękowania składamy osobom szczególnie zaangażowanym w pomoc przy rozładunku żywności.

                                                                                                                                                                                                                                          Dyrektor i Pracownicy MGOPS Dobczyce

Miejsko Gminny  Ośrodek  Pomocy Społecznej w Dobczycach poszukuje osoby na stanowisko psychologa realizującego specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 7-letniego dziecka z zaburzeniami psychicznymi w wymiarze 2 godzin tygodniowo. Przewidywane zatrudnienie w ramach umowy zlecenia. Wymagania niezbędne do zatrudnienia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005, poz. 1598 z późniejszymi zmianami):

 1/ osoby posiadające kwalifikacje do wykonywania zawodu: psychologa

2/ doświadczenie zawodowe : osoby świadczące specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać co najmniej półroczny staż w jednej z następujących jednostek: szpital psychiatryczny, jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi, placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym, ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym, zakładzie rehabilitacji, innej jednostce świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

            Specjalistyczne usługi opiekuńcze realizowane są w domu klienta.

Dokumenty potwierdzające wyżej wymagane kwalifikacje oraz CV należy złożyć do 30.09.2021 r. w siedzibie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobczycach, ul.Rynek 26. w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko psychologa”. W razie pytań prosimy o kontakt pod nr 123721794.

Od 1 do 15 września 2021 roku można składać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobczycach wnioski o przyznanie stypendium szkolnego.

Pomoc materialna o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego przysługuje:

1) uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;

2) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 528,00 zł (netto). Do ustalenia uprawnień do stypendium szkolnego brany jest pod uwagę dochód za sierpień 2021.

 

 

 

Z tej formy wsparcia mogą skorzystać osoby, których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej oraz spełniające warunki otrzymania wsparcia wskazane w ustawie o pomocy społecznej.

Obecnie obowiązujące kryterium uprawniające do przyznania pomocy w formie dożywiania to:

 

  • 792 zł netto dla osoby w rodzinie,
  • 1051,50 zł netto dla osób samotnie gospodarujących.

Osoby zainteresowane ww. wsparciem powinny złożyć wniosek w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobczycach. Pomoc w formie dożywiania przyznawana jest po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego, w którym ustalana jest sytuacja osobista, rodzinna, dochodowa i majątkowa osób/rodzin.

Wymagane dokumenty:

  • Dokument potwierdzający tożsamość osoby,
  • Dokumenty potwierdzające osiągane dochody,
  • Inne – w zależności od sytuacji osoby/rodziny.