Drukuj

     Zaproszenie do składania ofert w ramach procedury rozeznanie rynku na przeprowadzenie kursu ECDL w projekcie: „JESTEM I DZIAŁAM – AKTYWNE DOBCZYCE”

Zaproszenie do składania ofert w ramach procedury rozeznania rynku na przeprowadzenie kursu ECDL w zakresie podstaw pracy z komputerem (B1) w projekcie: „Jestem i działam – Aktywne Dobczyce”, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.PODDZIAŁANIE: 9.1.1. Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR

 

  1. ZAMAWIAJĄCY: GMINA DOBCZYCE

REALIZATOR: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach, ul. Rynek 26, 32-410 Dobczyce, Tel/fax. 12/3721714,

  1. PRZEDMIOT ROZEZNANIA RYNKU:

- Kompleksowe przeprowadzenie kursu komputerowego ECDL dla 7 uczestników projektu „Jestem i działam – Aktywne Dobczyce”,
Celem szkolenia jest nabycie przez Uczestników podstawowych wiadomości teoretycznych  i praktycznych związanych z pracą z komputerem. Po szkoleniu każdy Uczestnik nabędzie kompetencje związane z podstawowymi zagadnieniami pracy z komputerem. Osiągnięcie celu szkolenia musi być określone nabyciem kwalifikacji oraz potwierdzone w sposób zwalidowany egzaminem i certyfikatem.
Nie dopuszcza się możliwość składania ofert cząstkowych.

WYKONAWCA odpowiedzialny będzie w szczególności za:

  1. PRZEWIDYWANY TERMIN REALIZACJI ZADANIA: lipiec sierpień 2020, ustalonego harmonogramu.
  1. MIEJSCE I GODZINY REALIZACJI ZADANIA:

Przewiduje się przeprowadzenie szkolenia ECDL B1 na terenie Gminy Dobczyce. Jeżeli nie uda się wyłonić Wykonawcy, który przeprowadzi zajęcia na terenie Gminy Dobczyce, dopuszcza się przeprowadzenie zajęć w najbliższym wskazanym miejscu. Budynek powinien być dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

MGOPS w Dobczycach deklaruje współpracę w zakresie udostępnienia pomieszczenia do prowadzenia zajęć w Dobczycach.

Zajęcia powinny odbywać się od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00
( wg. ustalonego harmonogramu).

  1. WYMAGANIA WOBEC OFERENTÓW:

Wykonawca  powinien posiadać:

Wykonawca nie może być powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym
(na potwierdzenie warunku zobowiązany jest do złożenia stosownego oświadczenia).

  1. WYKAZ NIEZBĘDNYCH DOKUMENTÓW:
  1. FORMA , MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Składający ofertę powinien wycenić szacunkowy koszt brutto wykonania usługi za jednego uczestnika.

    8. KRYTERIA WYBORU OFERTY

        Wybór oferty nastąpi w oparciu o kryterium ceny 100%.

Zamawiający opublikuje informację na stronie internetowej www.mgops.dobczyce.pl
o wyborze Wykonawcy. Zamawiający zawiadomi wybranego Wykonawcę o wyborze oraz
o szczegółach współpracy. Warunki i zasady współpracy, określone zostaną w umowie zawartej z Wykonawcą.

Niespełnienie wymogów formalnych powoduje wykluczenie z postępowania.

 

Niniejsze rozeznanie nie jest ofertą w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 


Ogłoszenia i komunikaty