PROGRAM „KORPUS WSPARCIA SENIORÓW” W DOBCZYCACH

Rozpoczęła się realizacja programu „Korpus Wsparcia Seniorów” w ramach Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów. Program będzie realizowany do 31 grudnia 2022r.

Program adresowany jest do osób powyżej 65 roku życia, którzy mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach będzie realizował samodzielnie poprzez:

1) Wsparcie społeczne:

 1. współpraca z wolontariuszami w zakresie wspólnego spędzania czasu z seniorami, w szczególności samotnie zamieszkującymi (np. spacery, rozmowy, wspólne sporządzanie posiłków, zakupów, pomoc seniorom przebywającym na kwarantannie itp.).

2) Ułatwienie dostępności do podstawowej oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej poprzez:

 1. wsparcie/pomoc w umawianiu wizyt lekarskich w miejscu zamieszkania seniora lub pomoc w dowiezieniu seniora na wizytę lekarską, w tym również asystowanie podczas wizyty,
 2. pomoc w zorganizowaniu transportu na szczepienia,
 3. pomoc w załatwieniu prostych spraw urzędowych, w zależności od możliwości osoby udzielającej wsparcia, i w razie konieczności – gdy obecność seniora jest niezbędna do załatwienia sprawy – pomoc w dowiezieniu seniora do urzędu lub innej instytucji.

3) Wsparcie psychologiczne:

 1. informowanie o dostępie do ogólnopolskich „telefonów zaufania” dla seniorów,
 2. w przypadku stwierdzenia zaistnienia potrzeby objęcia wsparciem z zakresu pomocy społecznej, np. w postaci specjalistycznego poradnictwa – w szczególności psychologicznego czy specjalistycznych usług opiekuńczych – osoba udzielająca wsparcia pomaga seniorowi dokonać czynności umożliwiających otrzymanie niezbędnego wsparcia, w szczególności za zgodą seniora organizuje niezbędną pomoc.

4) Wsparcie w czynnościach dnia codziennego:

 1. pomoc/towarzyszenie na spacerze, w wyprowadzeniu psa itp.,
 2. pomoc w dostarczeniu produktów żywnościowych, np. PO PŻ Banku Żywności,
 3. dostarczanie seniorom zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze oraz środki higieny osobistej (koszt zakupionych produktów pokrywa senior),
 4. wsparcie seniorów objętych programem w formie okolicznościowych (świątecznych) paczek z artykułami żywnościowymi i higienicznymi,

OSOBY ZAINTERESOWANE MOGĄ ZGŁASZAĆ SIĘ DZWONIĄC POD NUMERY TELEFONÓW, OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZINACH OD 7.30-14.00:

12 3721 711,

12 3721 720,

12 3721 794

Realizatorem Programu jest Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach.

Na realizację zadania Gmina otrzymała środki finansowe z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w wysokości 11 000 złotych.

 

ROZEZNANIE RYNKU
Na wykonanie usługi AKTYWNEJ INTEGRACJI O CHARAKTERZE SPOŁECZNYM w projekcie: „AKTYWIZACJA W DOBCZYCACH”

Zaproszenie do składania ofert w ramach procedury rozeznania rynku na wykonanie usługi przez psychologa, z zakresu PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNEGO I PSYCHOSPOŁECZNEGO ORAZ TRENINGI KOMPETENCJI I UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH w projekcie: „Aktywizacja w Dobczycach”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

PODDZIAŁANIE: 9.1.1. Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR

 1. ZAMAWIAJĄCY: Gmina Dobczyce - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  w Dobczycach, ul. Rynek 26, 32-410 Dobczyce, Tel./fax. 12/3721714,
 1. PRZEDMIOT ROZEZNANIA RYNKU:

- Przeprowadzenie poradnictwa/treningu/zajęć w ilości 130 godzin zegarowych, w tym indywidualnego i grupowego w zależności od potrzeb, w tym działania aktywizacji o charakterze społecznym, które będą realizowane między innymi przez: treningi kompetencji i umiejętności społecznych – poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne, rodzicielskie oraz inne działania mające na celu wyposażenie uczestników projektu w kompetencje społeczne.

Celem warsztatów jest reintegracja społeczna uczestników, realizowana przez odbudowę i podtrzymywanie umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych oraz odbudowę i podtrzymywanie zdolności do samodzielnego świadczenia pracy lub zapobieganie procesom ubóstwa, marginalizacji i wykluczenia społecznego. Planowane wsparcie będzie koncentrowało się na konkretnej osobie, jej otoczeniu i jej potrzebach.

ZAMAWIAJĄCY: Gmina Dobczyce - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach, 32-410 Dobczyce, ul. Rynek 26, tel. 12  3721711, fax. 12 3721714.

W związku z realizacją rządowego programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” edycja 2022, zapraszamy do składania ofert na świadczenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej na następujące zadania:

Zadanie nr 1
Asystentura dla osoby niepełnosprawnej, całkowicie niezdolnej do pracy
i samodzielnej egzystencji, w zakresie: wsparcia w podejmowaniu aktywności życiowej
i komunikowaniu się z otoczeniem, tj.: wyjście na spacer, asystowanie podczas wyjścia osoby niepełnosprawnej poza miejsce zamieszkania, do kina, teatru, muzeum, restauracji, miejsce kultu religijnego, kawiarni, uczestnictwo w wydarzeniu plenerowym, etc., w ilości 60 godz./miesięcznie, tj. 540 godzin do 31.12.2022r.

Zadanie nr 2
Asystentura dla osoby niepełnosprawnej, całkowicie niezdolnej do pracy
i samodzielnej egzystencji, w zakresie: wsparcia w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania, tj.: pomoc w pokonywaniu barier architektonicznych przez osobę niepełnosprawną (tj.: znoszenie/wynoszenie osoby niepełnosprawnej z II piętra, pomoc w przesiadaniu się na wózek inwalidzki, pchanie wózka osoby niepełnosprawnej), w ilości 25 godzin/miesięcznie, tj. 225 godzin do 31.12.2022r.

Dopuszcza się składanie ofert częściowych (tzn. złożenie oferty tylko na zadanie nr 1 lub na zadanie nr 2).