Specjalny zasiłek celowy jest świadczeniem przyznawanym na podstawie art. 41 ustawy o pomocy społecznej i może być przyznane w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe w wysokości nie przekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego rodziny lub osoby samotnie gospodarującej.

Zasiłek celowy specjalny ma charakter uznaniowy, a zatem przyznanie go zależy od okoliczności sprawy oraz środków finansowych będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej na tę formę pomocy.

Specjalny zasiłek celowy może być przyznany w formach:

 • nie podlegającej zwrotowi - w wysokości nie przekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego rodziny lub osoby samotnie gospodarującej;
 • pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty zasiłku lub wydatków na pomoc rzeczową - zasiłek okresowy, zasiłek celowy lub pomoc rzeczowa.

 

Specjalny zasiłek celowy jest świadczeniem przyznawanym na podstawie art. 41 ustawy o pomocy społecznej i może być przyznane w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe w wysokości nie przekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego rodziny lub osoby samotnie gospodarującej.

Zasiłek celowy specjalny ma charakter uznaniowy, a zatem przyznanie go zależy od okoliczności sprawy oraz środków finansowych będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej na tę formę pomocy.

Specjalny zasiłek celowy może być przyznany w formach:

 • nie podlegającej zwrotowi - w wysokości nie przekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego rodziny lub osoby samotnie gospodarującej;
 • pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty zasiłku lub wydatków na pomoc rzeczową - zasiłek okresowy, zasiłek celowy lub pomoc rzeczowa.

 

Procedura postępowania

Pomoc społeczna udzielana jest na wniosek osoby znajdującej się w trudnej sytuacji lub po zgłoszeniu takiego faktu przez inną osobę pracownikom Ośrodka Pomocy Społecznej, którzy podejmują odpowiednie działania. Przeprowadzają wywiad w rodzinie wnioskodawcy i na jego podstawie oraz na podstawie otrzymanych dokumentów podejmowana jest decyzja o przyznaniu pomocy lub jej odmowie.

Wymagane dokumenty

 • dowód osobisty,
 • emeryt (rencista) - odcinek emerytury (renty) z poprzedniego miesiąca lub decyzja organu przyznającego świadczenie,
 • osoba niepełnosprawna - orzeczenie o ustaleniu stopnia niepełnosprawności,
 • osoba zatrudniona - zaświadczenie z zakładu pracy o osiąganych dochodach netto za ostatni miesiąc,
 • rolnik - nakaz podatkowy,
 • osoba prowadząca działalność gospodarczą - oświadczenie potwierdzone przez Urząd Skarbowy,
 • dziecko w rodzinie uczęszczające do szkoły ponadgimnazjalnej – zaświadczenie ze szkoły z uwzględnieniem, czy pobiera stypendium lub wynagrodzenie za praktykę,
 • osoba bezrobotna - zaświadczenie z Urzędu Pracy,
 • osoba chora - zaświadczenie lekarskie, rachunki za leki,
 • rachunki za opłaty związane z utrzymaniem mieszkania,
 • inne dokumenty mogące mieć wpływ na formy pomocy określone przez pracownika socjalnego (np. postanowienie Sądowe, nakaz eksmisji, stan zadłużenia itp.)

Miejsce załatwiania sprawy

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach, Rynek 26 - parter, pok. 006

Telefon: +48 12 37 21 714

Tryb odwoławczy

Decyzja o przyznaniu lub odmowie pomocy podejmuje w formie pisemnej kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej. Odwołanie składa się w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, ul. Lea 10, za pośrednictwem Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Podstawa prawna

Pomocy społecznej udziela się na zasadach określonych w Ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2016, poz. 930 – tekst jednolity ze zm.)