Zastawienie znaków Funduszy Europejskich, Regionu Małopolska i Unii Europejskiej

Zaproszenie do składania ofert w ramach procedury rozeznania rynku na wykonanie usługi z zakresu DORADZTWA ZAWODOWEGO w projekcie: AKTYWNI I POTRZEBNI – RAZEM, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. PODDZIAŁANIE: 9.1.1. Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR.

1. ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Dobczyce - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach, 32-410 Dobczyce, ul. Rynek 26, tel. 12  3721711, fax. 12 3721714

2. PRZEDMIOT ROZEZNANIA RYNKU:

Przeprowadzenie indywidualnej diagnozy potrzeb z doradztwa zawodowego dla nie mniej niż 15 uczestników: 3 godziny indywidualne każda osoba. Celem zajęć będzie badanie zdolności do samodzielnego świadczenia pracy i poziomu  marginalizacji i wykluczenia społecznego.

Zgodnie z założeniami Doradca Zawodowy odpowiedzialny będzie za:

 • przeprowadzenie indywidualnych konsultacji z doradztwa dla uczestników w ramach diagnozy,
 • opracowanie Indywidualnego Planu Działania uczestników projektu,
 • prowadzenie zajęć zgodnie z ustalonym harmonogramem,
 • prowadzenie dziennika zajęć oraz list obecności z udziału na zajęciach uczestników projektu,
 • opracowanie opinii na temat każdego uczestnika projektu,
 • terminowe rozliczanie się z powierzonych zadań (m.in. ewidencja czasu pracy),
 • współpracę z koordynatorem projektu w zakresie powierzonych zadań,
 • przestrzeganie tajemnicy służbowej oraz obowiązków ochrony danych osobowych.

3. PRZEWIDYWANY TERMIN: 

marzec-kwiecień 2017, wg. ustalonego harmonogramu

4. WYMAGANIA WOBEC OFERENTÓW:

Doradca Zawodowy  powinien posiadać:

 • wiedzę i wykształcenie w zakresie prowadzenia doradztwa, przeprowadzania i interpretacji Indywidualnych Planów Działania,
 • doświadczenie w zakresie doradztwa zawodowego dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ( min 1000 h szkoleniowych),
 • Podmiot powinien posiadać wpis do rejestru prowadzonego przez Marszałka Województwa, zgodnie z art. 18d ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
 • nie może mieć powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym ( złożenie oświadczenia).

5. WYKAZ NIEZBĘDNYCH DOKUMENTÓW:

 • Formularz ofertowy,
 • Oświadczenie o spełnieniu warunków,
 • Oświadczenie o braku powiązań z beneficjentem,
 • Wykaz przeprowadzonych zajęć doradztwa zawodowego z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym.

6. FORMA, MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

 • Oferta winna być złożona na piśmie, w języku polskim, w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści,
 • Oferta powinna być złożona na załączniku nr 1 niniejszego ogłoszenia dotyczącego rozeznania rynku,
 • Oferta powinna Zawierć załączniki wymienione w pkt. 5,
 • Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.

Składający ofertę proszeni są o wycenę szacunkowego kosztu wynagrodzenia za jedną godzinę pracy brutto.

7. KRYTERIA WYBORU OFEETY

Wybór oferty nastąpi w oparciu:

 • o kryterium ceny 70%
 • wpis do rejestru prowadzonego przez Marszałka Województwa 30%.

Zamawiający opublikuje informację na stronie internetowej www.mgops.dobczyce.pl o wyborze wykonawcy.

Zamawiający zawiadomi wybranego wykonawcę o wyborze oraz o szczegółach współpracy.

Wybrany wykonawca będzie zobowiązany do przedłożenia dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów wymienionych w ogłoszeniu.

Niespełnienie wymogów formalnych powoduje wykluczenie z postępowania lub unieważnienie wyboru wykonawcy.

Przewiduje się podpisanie umowy z osobą prowadzącą działalność gospodarczą.

Ofertę należy przesłać w wersji elektronicznej do dnia  24 marca 2017 roku do godz. 11.00 na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub złożyć w zamkniętej kopercie (z dopiskiem  PROCEDURA ROZEZNANIA RYNKU NA WYKONANIE DIAGNOZY W RAMACH DORADZTWA ZAWODOWEGO  W  PROJEKCIE: „AKTYWNI I POTRZBNI – RAZEM” ) na adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 32-410 Dobczyce, ul. Rynek 26.

Niniejsze rozeznanie nie jest ofertą w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

Załączniki:

Załącznik nr 4 - Potwierdzenie spełnienia kryteriów w zakresie doświadczenia na stanowisku doradcy zawodowego

Wykaz przeprowadzonych zajęć doradztwa zawodowego z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym