OGŁOSZENIE

Zaproszenie do składania ofert w ramach procedury rozeznania rynku na przeprowadzenie rehabilitacji w projekcie: AKTYWNI I POTRZEBNI – RAZEM, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.PODDZIAŁANIE: 9.1.1. Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR

 

  1. ZAMAWIAJĄCY: GMINA DOBCZYCE
    REALIZATOR: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach, ul. Rynek 26, 32-410 Dobczyce, Tel/fax. 12/3721714,

W zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Dobczyce, Dyrektor Miejsko-Gminnego  Ośrodka  Pomocy Społecznej w Dobczycach poszukuje wykonawcy usługi rehabilitacyjnej.

Oferta dotyczy: Przeprowadzenia rehabilitacji dla osoby niepełnosprawnej w ilości nie mniej niż 30 h w zakresie fizjoterapii, w tym co najmniej 10 h w domu Klienta, dla osoby z SM  w okresie czerwiec- sierpień 2017.

Zakres rehabilitacji: zgodnie z zaleceniami lekarskimi w zakresie rehabilitacji w domu: indywidualna praca z pacjentem, masaż klasyczny i prądy TENS w zakresie rehabilitacji w gabinecie: fonoforeza z NLPZ, laser, krioterapia, pole magnetyczne, masaż wirowy kończyn dolnych.

  1. Wymagania formalne:

- dyplom fizjoterapeuty,

- co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w rehabilitacji ruchowej / potwierdzone dokumentami/

- doświadczenie w zakresie terapii osób z SM,

- sprzęt niezbędny do fizjoterapii w domu pacjenta i w gabinecie,

- współpraca z koordynatorem projektu,

- prawo jazdy kat B.

  1. Forma zatrudnienia:

- Zatrudnienie w formie zlecenia usługi, podpisanie umowy/

- Zakłada się, że koszty związane z wykonaniem obowiązków będzie pokrywać Wykonawca.

  1. Forma i miejsce składania ofert:

- Oferta winna być złożona na piśmie, w języku polskim, w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści, na załączniku nr 1.

- Oferta powinna zawierać zgodę na publikację informacji publicznej,

- Oferta powinna zawierać załączniki potwierdzające wykształcenie i doświadczenie zawodowe,

- Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.

  1. Wybór oferty nastąpi w oparciu:

- o kryterium ceny 100%.

 Z wybranym oferentem zostanie podpisana umowa.

Zamawiający opublikuje informację na stronie internetowej mgops.dobczyce.pl, o wyborze Wykonawcy.

Zamawiający zawiadomi wybranego wykonawcę o wyborze oraz o szczegółach współpracy.

Niespełnienie wymogów formalnych powoduje wykluczenie z postępowania.
Dokumenty aplikacyjne należy złożyć w zamkniętej kopercie (z dopiskiem oferta na wykonanie usługi rehabilitacji w projekcie: „AKTYWNI I POTRZEBNI – RAZEM”) w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobczycach, ul. Rynek 26, 32-410 Dobczyce w terminie do 19.06.2017 r. do godz. 13.00 lub przesłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w temacie;” oferta na wykonanie usługi rehabilitacyjnej w projekcie: AKTYWNI I POTRZEBNI – RAZEM”.

 

Niniejsze rozeznanie nie jest ofertą w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.