Miło nam poinformować, że projekt  Gminy Dobczyce - Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, PODDZIAŁANIE: 9.1.1. Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR, dotyczący aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem  i wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia pt.: „Jestem i działam - Aktywne Dobczyce” otrzymał pozytywny wynik oceny formalno-merytorycznej i został umieszczony na liście projektów wybranych do dofinansowania i podpisania umowy.

Projekt został napisany przez pracowników Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobczycach. Jest on odpowiedzią na potrzeby osób nieaktywnych zawodowo, o niskich kwalifikacjach zawodowych oraz objętych świadczeniami pomocy społecznej. Jest jednocześnie kontynuacją działań ośrodka pomocy społecznej mających na celu aktywizację i wsparcie osób korzystających z pomocy społecznej. Wsparcie to nastawione jest na rozwój kompetencji, zdobywanie nowych umiejętności oraz uczestnictwo w szkoleniach i kursach. Od 2008 roku w różnego rodzaju formach aktywizacji wzięło udział 220 osób. Projekty nastawione na aktywizację społeczną i zawodową są doskonałym narzędziem do realizacji pracy socjalnej mającej na celu usamodzielnianie klientów pomocy społecznej.  

     Projekt będzie realizowany w latach 2019-2020. Wsparciem będzie objętych 30 osób, w tym osoby niepełnosprawne. Rekrutacja do projektu odbywać się będzie w I kwartale 2018 roku. Na realizację projektu zostanie przeznaczona kwota 255 500,00 zł.