ROZEZNANIE RYNKU

Na wykonanie usług z zakresu aktywizacji o charakterze zdrowotnym w projekcie:

„JESTEM I DZIAŁAM – AKTYWNE DOBCZYCE”

Zaproszenie do składania ofert w ramach procedury rozeznania rynku na wykonanie usług
z zakresu aktywnej integracji o charakterze zdrowotnym w projekcie: Jestem i działam – Aktywne Dobczyce, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

PODDZIAŁANIE: 9.1.1. Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR

 1. ZAMAWIAJĄCY: GMINA DOBCZYCE

REALIZATOR: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach, ul. Rynek 26, 32-410 Dobczyce, Tel/fax. 12/3721714,

 1. PRZEDMIOT ROZEZNANIA RYNKU:

Przeprowadzenie poradnictwa z zakresu zdrowia, w ilości 10 h dla 15 uczestników projektu „Jestem i działam – Aktywne Dobczyce,

 

Celem poradnictwa będzie złagodzenie barier zdrowotnych utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie lub powodujących oddalenie od rynku pracy.

Zgodnie z założeniami WYKONAWCA odpowiedzialny będzie za:

 • przeprowadzenie poradnictwa z zakresu zdrowia, w ilości 10 h dla 15 uczestników projektu „Jestem i działam – Aktywne Dobczyce,
 • prowadzenie dziennika z realizowanych zajęć,
 • terminowe rozliczenie się z powierzonych zadań (prowadzenie listy obecności),
 • współpracę z koordynatorem projektu w zakresie powierzonych zadań,
 • przestrzeganie tajemnicy służbowej oraz obowiązków ochrony danych osobowych,
 • Prowadzenie zajęć z uwzględnieniem zasad równościowych.
 1. PRZEWIDYWANY TERMIN REALIZACJI ZADANIA: czerwiec 2020 lub lipiec 2020 wg.ustalonego harmonogramu.
 1. MIEJSCE I GODZINY REALIZACJI ZADANIA:

Przewiduje się przeprowadzenie zajęć na terenie Gminy Dobczyce.

Zajęcia powinny odbywać się w godzinach pomiędzy 7.30 – 17.00 ( wg. ustalonego harmonogramu).

 1. WYMAGANIA WOBEC OFERENTÓW:

Wykonawca  powinien posiadać:

 • wiedzę i wykształcenie w zakresie prowadzenia działalności z zakresu poradnictwa zdrowotnego,
 • kadrę posiadającą do doświadczenie w zakresie ww. działalności,
 • uprawnienia do wykonywania tego typu działalności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
 • nie mieć powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym
 1. WYKAZ NIEZBĘDNYCH DOKUMENTÓW:
 • Formularz ofertowy - zał. 1
 • Oświadczenie o spełnieniu warunków - zał.2
 • Oświadczenie o braku powiązań z beneficjentem - zał.3
 1. FORMA , MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
 • Oferta winna być złożona na piśmie, w języku polskim, w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści,
 • Oferta powinna być złożona na załączniku nr 1 do rozeznania rynku,
 • Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.

Informacji na temat realizacji zadania udziela koordynator projektu Małgorzata Pawłowska, nr telefonu 12 3721711.

Składający ofertę powinien wycenić szacunkowy koszt brutto za wykonanie zadania.

 1. KRYTERIA WYBORU OFERTY

Wybór oferty nastąpi w oparciu o kryterium ceny 100%.

Zamawiający opublikuje informację na stronie internetowej www.mgops.dobczyce.pl
o wyborze wykonawcy.

Zamawiający zawiadomi wybranego wykonawcę o wyborze oraz o szczegółach współpracy.

Niespełnienie wymogów formalnych powoduje wykluczenie z postępowania.

Ofertę należy przesłać w wersji elektronicznej do dnia  25 czerwca 2020 roku do godz. 8.00, na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub złożyć w zamkniętej kopercie (z dopiskiem  PROCEDURA ROZEZNANIA RYNKU NA WYKONANIE PORADNICTWA ZDROWOTNEGO W  PROJEKCIE: „Jestem i działam – Aktywne Dobczyce” na adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 32-410 Dobczyce, ul. Rynek 26.

Niniejsze rozeznanie nie jest ofertą w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem  w rozumieniu Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.