W związku z uczestnictwem w projekcie "Jestem i działam - Aktywne Dobczyce" współfinansowanym przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-202, 16 uczestników odbywa treningi umiejętności społecznych. Atmosfera jest bardzo przyjazna. Frekwencja 100%. Dla uczestników projektu przewidziane są również inne formy aktywizacji: szkolenia, staże, kursy edukacyjne lub inne zaplanowane dla każdego uczestnika kursy np.: prawa jazdy. Dla każdego jest przewidziane wsparcie finansowe w postaci stypendiów i zasiłków.
Projekt będzie kontynuowany również w roku 2019 na podobnych zasadach.

 

W związku z rekrutacja do projektu pt.: "Jestem i działam - Aktywne Dobczyce" do dnia 15.03.2019 r. zamieszczamy Regulamin rekrutacji.

 

ROZEZNANIE RYNKU

Na wykonanie usługi DORADZTWA ZAWODOWEGO w projekcie: „JESTEM I DZIAŁAM – AKTYWNE DOBCZYCE”

Zaproszenie do składania ofert w ramach procedury rozeznania rynku na wykonanie usługi z zakresu DORADZTWA ZAWODOWEGO w projekcie: „JESTEM I DZIAŁAM – AKTYWNE DOBCZYCE, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

PODDZIAŁANIE: 9.1.1. Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR

  1. ZAMAWIAJĄCY: Gmina Dobczyce - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach, 32-410 Dobczyce, ul. Rynek 26, tel. 12 3721711, fax. 12 3721714
  1. PRZEDMIOT ROZEZNANIA RYNKU: Przeprowadzenie indywidualnej diagnozy potrzeb z doradztwa zawodowego dla nie mniej niż 15 uczestników: 4 godziny indywidualne każda osoba.

Celem zajęć będzie badanie zdolności do samodzielnego świadczenia pracy i poziomu  marginalizacji i wykluczenia społecznego.

Trwa rekrutacja do projektu „Jestem i działam – Aktywne Dobczyce” od 01 stycznia 2019 do 15 marca 2019 r. Uczestnikami projektu mogą być osoby pozostające bez pracy oraz osoby niepełnosprawne. Wszystkie osoby uczestniczące w projekcie będą mogły skorzystać:

- z poradnictwa psychospołecznego,

- doradztwa zawodowego lub pośrednictwa pracy,

- ze szkoleń i kursów zawodowych oraz komputerowych,

- z płatnych staży zawodowych,

- badań i konsultacji lekarskich.

Osoby niepełnosprawne będą mogły otrzymać wsparcie w postaci rehabilitacji.

Dla wszystkich uczestników przewidziana jest pomoc finansowa a udział w projekcie jest bezpłatny.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie oraz chcące dowiedzieć się więcej na temat projektu mogą uzyskać informacje w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobczycach, Rynek 26 w tygodniu od poniedziałku w godz. 7.30 do 16.30 oraz od wtorku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.15 lub osobiście lub telefonicznie  pod nr 12 37 21 711.

 

Projekt „Jestem i działam – Aktywne Dobczyce” w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.1 Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 Kwota projektu ogółem na l. 2019-2020  255 500,00 zł.
                       
  W tym: dofinansowanie  217 100,00 zł.
                                       
Wkład własny    38 400,00 zł.

                            Rocznie kwota projektu: 127 750,00 zł
                            W tym: dofinansowanie  108 550,00 zł.
                                         Wkład własny    19 200,00 zł.


            W projekcie realizowanym w Poddziałaniu 9.1.1 RPO WM, grupę docelową stanowią: osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, w tym w szczególności osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego oraz otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, jeżeli okaże się to niezbędne do realizacji wsparcia dla uczestników projektu, zamieszkałe na terenie Gminy Dobczyce.

Dla każdego uczestnika projektu opracowana zostanie indywidualna ścieżka reintegracji w ramach diagnozy indywidualnych potrzeb przez pracowników socjalnych. Każdy z uczestników otrzyma ofertę wsparcia odpowiadającą kompleksowo na zidentyfikowane u niego potrzeby.

Będą realizowane formy aktywizacji wynikające z diagnozy oraz w oparciu o ścieżkę reintegracji, z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji i potrzeb.