Baner programu Rodzina 500+

Program Rodzina 500+ gwarantuje regularne wsparcie dla rodziców wychowujących dzieci. Kwota 500 zł co miesiąc dla drugiego i każdego kolejnego dziecka w rodzinie wypłacana będzie aż do uzyskania przez dziecko pełnoletności. Wsparcie zostanie przyznane bez względu na wysokość dochodów rodziny czy stan cywilny rodziców. Otrzymają je także rodzice i opiekunowie samotnie wychowujący dzieci, niezależnie od kwoty świadczeń alimentacyjnych. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także na pierwsze i jedyne dziecko, jeśli spełniają kryterium dochodowe.

 

Zobacz, co zrobić, by otrzymać świadczenie

 

Więcej o programie Rodzina 500+ można przeczytać na stronach Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.


Logo programu Rodzina 500+

W związku z dużym zainteresowaniem ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci informujemy, że ustawa została podpisana przez Pana Prezydenta.

Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, zwana Programem Rodzina 500 plus zakłada wprowadzenie nowego świadczenia, którego celem jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspakajaniem jego potrzeb życiowych. Świadczenie kierowane jest do rodzin wychowujących dzieci do 18 roku życia. Przysługiwało ono będzie matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu dziecka lub opiekunowi faktycznemu dziecka (czyli osobie faktycznie opiekującej się dzieckiem, jeżeli wystąpiła ona z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka).