Projekt „Aktywni i potrzebni - Razem”

 

Projekt „Aktywni i potrzebni - Razem” w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.1 Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 jest realizowany w okresie 2016-2018 przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach.

Dla każdego uczestnika projektu opracowana została indywidualna ścieżka reintegracji w ramach diagnozy indywidualnych potrzeb rozeznanych przez pracowników socjalnych i doradcę zawodowego. Każdy z uczestników otrzymał ofertę wsparcia odpowiadającą kompleksowo na zidentyfikowane u niego potrzeby związaną z aktywizacją społeczną i zawodową oraz pomoc finansową.
Została przyznana pomoc dla każdego z 22 uczestników: pomoc finansowa i wsparcie w postaci treningu psychospołecznego.
Od lipca uczestnicy projektu uczestniczyć będą w szkoleniach komputerowych i kursach prawa jazdy. Również kilku uczestników otrzyma wsparcie w postaci aktywizacji zawodowej w postaci kursów i będzie podnosić kwalifikacje w wybranych przez siebie specjalnościach i stażach. Z powodu uczestnictwa w stażach otrzymują stypendia stażowe.
Realizacja projektu „Aktywni i potrzebni – Razem” będzie trwała również w roku 2018.