ROZEZNANIE RYNKU

Na przeprowadzenie szkoleń i kursów oraz zorganizowania staży zawodowych dla uczestników projektu w ramach projektu

– „ Aktywni i potrzebni - Razem”.

Postępowanie prowadzone na podstawie art.11 ust 6 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

 

Zaproszenie do składania ofert w ramach procedury rozeznania rynku na wykonanie usługi z zakresu przeprowadzenia szkoleń i kursów dla 9 uczestników oraz staży zawodowych dla 3 uczestników projektu „Aktywni i potrzebni – Razem” na terenie Gminy Dobczyce współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, PODDZIAŁANIE: 9.1.1. Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR

 

ZAMAWIAJĄCY: GMINA DOBCZYCE, ul. Rynek 26, 32-410 Dobczyce, NIP: 6811004443

REALIZATOR: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach, ul. Rynek 26, 32-410 Dobczyce, Tel/fax. 12/3721714,

 

 1. PRZEDMIOT ROZEZNANIA RYNKU: Przedmiotem rozeznania rynku jest przeprowadzenie szkoleń i kursów dla 9 uczestników projektu „Aktywni i potrzebni – Razem” i staży dla 3 uczestników projektu. Razem usługa integracji zawodowej dla 12 osób zgłoszonych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach, których celem jest aktywizacja zawodowa.
 2. Zgodnie z założeniami WYKONAWCA odpowiedzialny będzie za:

Zorganizowanie staży czteromiesięcznych, w zakresie:

 1.  Staż z zakresu pomoc nauczyciela przedszkola dla przewidywanej ilości uczestników – 1 osoba, należy zapewnić szkolenie z zakresu BHP oraz przeprowadzić badania lekarskie zakończone uzyskaniem zgody od lekarza na pracę na w/w stanowisku
 2.  Staż z zakresu pomoc opiekuna w placówce zapewniającej całodobową opiekę dla przewidywanej ilości uczestników – 1 osoba, należy zapewnić szkolenie z zakresu BHP oraz przeprowadzić badania lekarskie zakończone uzyskaniem zgody od lekarza na pracę na w/w stanowisku
 3.  Staż z zakresu utrzymania czystości dla przewidywanej ilości uczestników – 1 osoba, należy zapewnić szkolenie z zakresu BHP oraz przeprowadzić badania lekarskie zakończone uzyskaniem zgody od lekarza na pracę na w/w stanowisku,

     Zorganizowanie szkoleń w zakresie:

 1.  Szkolenie z zakresu spawacz (MIG) dla przewidywanej ilości uczestników – 1 osoba, czas trwania szkolenia nie może wynosić mniej niż 100 godzin, w tym godziny teoretyczne i praktyczne, w zakresie szkolenia należy przewidzieć szkolenie z zakresu BHP oraz przeprowadzenie badań lekarskich i uzyskanie przez uczestnika zgody od lekarza, że kandydat może wykonywać zawód spawacza. Szkolenie powinno być zakończone egzaminem przeprowadzonym zgodnie z wytycznymi Instytutu Spawalnictwa i wydaniem certyfikatu.
 2.  Szkolenie z zakresu kosmetyki - zdobienie i pielęgnacja paznokci dla przewidywanej ilości uczestników – 2 osób, czas trwania szkolenia nie może wynosić mniej niż 100 godzin, w tym godziny teoretyczne i praktyczne, w zakresie szkolenia należy przewidzieć szkolenie z zakresu BHP oraz przeprowadzić badania lekarskie. Szkolenie powinno być zakończone egzaminem.
 3.  Szkolenie z zakresu masażu klasycznego dla przewidywanej ilości uczestników – 2 osób, czas trwania szkolenia nie może wynosić mniej niż 100 godzin, w tym godziny teoretyczne i praktyczne, w zakresie szkolenia należy przewidzieć szkolenie z zakresu BHP oraz przeprowadzić badania lekarskie. Szkolenie powinno być zakończone egzaminem.
 4.  Szkolenie z zakresu florystyki z elementami kasy fiskalnej dla przewidywanej ilości uczestników – 1 osoba, czas trwania szkolenia nie może wynosić mniej niż 80 godzin, w zakresie szkolenia należy przewidzieć szkolenie z zakresu BHP, przeprowadzić badania lekarskie. Szkolenie powinno być zakończone egzaminem i wydaniem zaświadczenia.
 5.  Szkolenie z zakresu obsługi koparko-ładowarki dla przewidywanej ilości uczestników – 1 osoba, czas trwania szkolenia nie może wynosić mniej niż 134 godzin, w tym godziny praktyczne i teoretyczne w zakresie szkolenia należy przewidzieć szkolenie z zakresu BHP, oraz przeprowadzić badania lekarskie wraz z uzyskaniem zgody lekarza do wykonywania zawodu operatora określonej specjalności przez uczestnika. Szkolenie powinno być zakończone egzaminem i uzyskanie książeczki operatora.
 6.  Szkolenie obsługi wózków widłowych z wymianą butli gazowych, dla przewidywanej ilości uczestników – 1 osoba, czas trwania szkolenia nie może wynosić mniej niż 67 godzin, w tym godziny teoretyczne i praktyczne w zakresie szkolenia należy przewidzieć szkolenie z zakresu BHP oraz przeprowadzić badania lekarskie wraz z uzyskaniem zgody lekarza do kierowania wózkiem badań psychotechnicznych przez uczestnika. Szkolenie powinno być zakończone egzaminem opracowanym przez UDT oraz uzyskaniem certyfikatu.
 7.  Kurs prawa jazdy kat C, C+E - dla przewidywanej ilości uczestników – 1 osoby, czas trwania szkolenia nie może wynosić mniej niż 45 godzin, w tym godziny praktyczne i teoretyczne w zakresie szkolenia należy przewidzieć szkolenie z zakresu BHP oraz przeprowadzić badania lekarskie i psychotechniczne wraz z uzyskaniem zgody lekarza do wykonywania zawodu operatora określonej specjalności przez uczestnika. Szkolenie powinno być zakończone egzaminem.

         Wymagania dodatkowe:

 1. Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie szkoleń i staży poza Dobczycami, jednakże nie dalej niż w promieniu 40 km od Dobczyc.
 2. Wykonawca przed rozpoczęciem szkolenia i stażu jest zobowiązany zapoznać uczestników z jego szczegółowym programem oraz przekazać im harmonogram realizowanych zajęć.
 3. Wykonawca powinien zapewnić uczestnikom szkolenia wszelkie materiały dydaktyczne i sprzęt niezbędne do przeprowadzenia szkolenia oraz zapewnić uczestnikom stażu opiekuna stażu, który będzie pełnić obowiązki opiekuna stażu.
 4. Wykonawca w trakcie trwania szkolenia/stażu winien zapewnić uczestnikom szkolenia bezpieczne i higieniczne warunki pracy i nauki.
 5. Szkolenie winno zakończyć się wydaniem zaświadczenia i certyfikatu o ukończeniu szkolenia zgodnym z rozporządzeniem MEN oraz certyfikatem. W przypadku szkoleń, po ukończeniu, które kończą się wydaniem w/w dokumentów każdy uczestnik powinien otrzymać zaświadczenie o odbyciu szkolenia BHP.
 6. Po ukończeniu stażu uczestnicy powinni otrzymać zaświadczenie i o odbyciu stażu oraz opinię.
 7. Program powinien wykorzystywać standardy kwalifikacji zawodowych i modułowe programy szkoleń zawodowych – przy szkoleniach które tego wymagają.
 8. Wykonawca w trakcie szkoleń zapewni uczestnikom niezbędne artykuły do odbycia szkoleń.
 9. Wykonawca przekaże kopie wydanych imiennych zaświadczeń o ukończeniu szkolenia i odbyciu stażu każdemu z uczestników oraz Zamawiającemu potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, a ich odbiór potwierdzony przez uczestników szkolenia na liście i przekazane w terminie do 5 dni roboczych od dnia zakończenia szkolenia lub stażu z zamieszczoną informacją o programie, ilością godzin, zawierające oznaczenie projektu.
 10. Wykonawca w trakcie trwania szkolenia przekaże do wypełnienia każdemu uczestnikowi szkolenia – ankiety ewaluacyjne szkolenia.
 11. Wykonawca sporządzi i przekaże Zamawiającemu w terminie 5 dni od dnia ukończenia szkolenia raportów odrębnie dla:
  Szkolenie z zakresu spawacz (MIG),
  Szkolenie z zakresu kosmetyki - zdobienie i pielęgnacja paznokci,
  Szkolenie z zakresu masażu klasycznego
  Szkolenie z zakresu florystyki z elementami kasy fiskalnej.
  Szkolenie z zakresu obsługi koparko ładowarki.
  Szkolenie z zakresu magazynier z obsługą wózków widłowych.
  Kurs prawa jazdy kat C+E
 12. Wykonawca sporządzi i przekaże Zamawiającemu:
 1. wykaz osób, które odbyły zajęcia z podziałem na poszczególne grupy (wymagane jest dołączenie do raportów indywidualnych list obecności),
 2. rozliczenie godzin zrealizowanych na szkoleniach uwzględniające dni, godziny oraz tematykę zrealizowanych zajęć,
 3. wykaz wydanych zaświadczeń/certyfikatów dla uczestników szkoleń wraz z poświadczeniem ich odbioru przez uczestników,
 4. kserokopie orzeczeń lekarskich (jeżeli dotyczy),
 5. inne dokumenty według oceny Wykonawcy,
 6. wnioski i raporty w wersji papierowej w ilości szt. 1.
 7. Wykonawca będzie przestrzegał zasad wskazanych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych oraz w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024),
 8. Wykonawca zapewnieni ubezpieczenia NW dla uczestników zajęć,
 9. Wykonawca zapewnieni odpowiednie oznaczenie wszystkich miejsc i dokumentów bezpośrednio związanych z realizacją usługi, poprzez zamieszczenie na zaświadczeniach oraz materiałach dydaktycznych itp. loga zgodnie z wytycznymi w zakresie informacji i promocji, które zamieszczone są na stronie internetowej rpo.malopolska.pl,
 10. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu do celów dokumentacyjnych 1 kpl. w/w materiałów przeznaczonych dla uczestników,
 11. Wykonawca umożliwi przeprowadzenie kontroli. Wykonawca zobowiązuje się poddać kontroli dokonywanej przez Zamawiającego oraz inne uprawnione podmioty w zakresie prawidłowej realizacji zamówienia. Kontrola może zostać przeprowadzona w siedzibie Wykonawcy jak i w miejscu realizacji zamówienia. Wykonawca zapewni prawo wglądu we wszystkie dokumenty związane z realizacją zadania, w tym dokumenty elektroniczne przez cały okres ich przechowywania,
 12. Szkolenia i staże będą się odbywać w tygodniu od poniedziałku do piątku. Szkolenie może odbywać się w soboty i niedziele.
 13. Do oferty należy załączyć wypełniony załącznik 1A określający ceny za poszczególne szkolenia,
 14. Wykonawca będzie zobowiązany do przechowywania dokumentacji związanych z realizacją zamówienia do 5 lat, w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz informowania Zamawiającego o miejscu archiwizacji dokumentów związanych z realizacją usługi.
 15. W przypadku zmiany adresu archiwizacji dokumentów oraz w przypadku zawieszenia lub zaprzestania przez Wykonawcę działalności przed upływem 5 lat Wykonawca zobowiązany będzie poinformować o miejscu archiwizacji dokumentów związanych z realizacją zamówienia.
 16. Z Wykonawcą zostanie zawarta umowa w zakresie przetwarzania danych osobowych.
 17. Wykonawca powinien posiadać wpis do Rejestru Agencji Szkoleniowych.

 

Zamawiający oświadcza, że będzie wypłacał stypendia stażowe dla 3 uczestników projektu, którzy są kierowani na staż przez cały okres realizacji stażu. Zamawiający oświadcza, że w zakresie organizacji staży będzie współpracował z Wykonawcą,

 1. PRZEWIDYWANY TERMIN REALIZACJI ZADANIA: Szkolenia i kursy należy przeprowadzić w terminie do 30 listopada .2017r., staże zawodowe należy przeprowadzić do 29 grudnia 2017 r.

Zakończonym podpisaniem protokołu odbioru i wystawieniem przez Wykonawcę, w terminie umożliwiającym Zamawiającemu, rozliczenie wszystkich zadań do końca roku kalendarzowego.

 1. MIEJSCE I GODZINY REALIZACJI ZADANIA:

Zamawiający preferuje Gminę Dobczyce, jako miejsce odbycia kursów i staży, jednak dopuszcza przeprowadzenie szkoleń i staży poza Dobczycami, jednakże nie dalej niż w promieniu 40 km od Dobczyc.

Szkolenia i staże będą się odbywać w tygodniu od poniedziałku do piątku. Szkolenie może odbywać się w soboty i niedziele.

 

 1. WYMAGANIA WOBEC OFERENTÓW:

     Wykonawca powinien posiadać:

 • wiedzę i wykształcenie w zakresie prowadzenia kursów,
 • kadrę uprawnioną do ww. działalności,
 • zaplecze techniczne oraz osoby zdolne do wykonania zamówienia,
 • uprawnienia do wykonywania tego typu działalności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
 • doświadczenie w zakresie prowadzenia kursów dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ( min. 50h kursantów),
 • Wykonawca powinien posiadać wpis do Rejestru Agencji Szkoleniowych.
 • nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym ( złożenie oświadczenia)
 1. WYKAZ NIEZBĘDNYCH DOKUMENTÓW:
 • Formularz ofertowy
 • Oświadczenie o spełnieniu warunków
 • Oświadczenie o braku powiązań z beneficjentem
 • Potwierdzenie spełnienia kryteriów w zakresie doświadczenia
 1. FORMA , MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
 • Oferta winna być złożona na piśmie, w języku polskim, w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści,
 • Oferta powinna być złożona na załączniku nr 1 do rozeznania rynku.
 • Oferta powinna Zawierć załączniki wymienione pkt. 6
 • Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.

 

Składający ofertę powinien wycenić całość zadania

 

 1. KRYTERIA WYBORU OFERTY

Wybór oferty nastąpi w oparciu o kryterium ceny 60%.

Dostępność miejsca realizacji szkoleń i kursów oraz staży 20%

Doświadczenie wykonawcy 20%

Zamawiający opublikuje informację na stronie internetowej www.mgops.dobczyce.pl o wyborze wykonawcy.

Zamawiający zawiadomi wybranego wykonawcę o wyborze oraz o szczegółach współpracy

Z Wykonawcą zostanie spisana umowa w zakresie przetwarzania danych osobowych.

Niespełnienie wymogów formalnych powoduje wykluczenie z postępowania.

Ofertę należy przesłać w wersji elektronicznej do dnia 17.08.2017 r. do godz. 1200. na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub złożyć w zamkniętej kopercie (z dopiskiem PROCEDURA ROZEZNANIA RYNKU przeprowadzenie szkoleń i kursów oraz zorganizowania staży zawodowych dla uczestników projektu w ramach projektu „ Aktywni i potrzebni - Razem” na adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 32-410 Dobczyce, ul. Rynek 26.

 

 

 

Niniejsze rozeznanie nie jest ofertą w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.