Działając na podstawie pełnomocnictwa Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z dnia 10 maja 2017 r., oraz § 7 ust.1 i § 8 ust. 1 uchwały nr L II /382/14 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 20 marca 2014 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobczycach (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2014, poz. 1825 ze zm.), a także art. 4 ust.1 pkt 2, art. 5 ust. 4 pkt.2, art. 11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art.14, art. 13 ust. 1-3 i art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 poz. 450 z późn. zm ) Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu usług aktywnej integracji w ramach projektu „ Aktywni i potrzebni – Razem” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w formie wspierania i udzielenia dotacji na wsparcie realizacji działań.