Mieszkańcy gminy Dobczyce, których mienie zniszczone zostało na skutek podtopień wywołanych długotrwałymi opadami deszczu, mogą liczyć na wsparcie.
Rodzinom lub osobom samotnie gospodarującym, które poniosły straty w gospodarstwach domowych (budynkach mieszkalnych, podstawowym wyposażeniu gospodarstw domowych) i znalazły się w trudnej sytuacji życiowej, w której nie mogą zaspokoić niezbędnych potrzeb bytowych w oparciu o posiadane środki własne, może zostać przyznana pomoc w formie zasiłku celowego zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
W powyższej sprawie można kontaktować się z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dobczycach pod nr tel. 12 37-21-714 lub osobiście w godzinach pracy urzędu pod adresem Rynek 26.
Pomoc uzyskać mogą również rolnicy, których gospodarstwa uległy podtopieniom. Szczegółowe informacje oraz wzory koniecznych dokumentów dostępne są na stronie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego pod adresem: https://bit.ly/2VWXKdY. Wypełniony wniosek należy złożyć w Urzędzie Gminy i Miasta Dobczyce.