W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, realizujemy projekt pod tytułem „Aktywizacja w Dobczycach”.
Celem projektu realizowanego przez ośrodek pomocy społecznej są zindywidualizowane działania na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia. Okres realizacji: 04-01-2021 r. do 30-06-2023 r.
Projekt zakłada uczestnictwo 40 osób bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo oraz niepełnosprawnych. W roku 2021 do projektu zostanie zrekrutowanych 20 osób. Nabór do uczestnictwa w projekcie w roku 2021 trwa do 31 marca 2021 r. Dla każdego uczestnika poprzez indywidualną diagnozę potrzeb zaplanowane zostanie wsparcie. W zależności od potrzeb będzie to: kursy lub szkolenia zawodowe, staże lub rehabilitacja oraz pomoc finansowa.
Osoby chętne do uczestnictwa w projekcie mogą uzyskać informacje na temat naboru od 4 stycznia 2021 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobczycach lub pod nr tel. 12 37 21 711.