Miejsko – Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach poszukuje osób do realizacji zadań Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w związku z realizacją Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” - edycja 2021.

Wymagania:

 formalne:

1) dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny.

2) co najmniej 6 miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.

dodatkowe:

1) umiejętność dobrej organizacji czasu pracy,

2) predyspozycje osobowościowe do pracy z osobami niepełnosprawnymi,

3) komunikatywność, w tym znajomość alternatywnych sposobów porozumiewania się z osobami niepełnosprawnymi,

4) dyspozycyjność.

Zadania asystenta osoby niepełnosprawnej:

Usługi asystenta mają  na celu wsparcie: dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz osób niepełnosprawnych posiadających znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności.

Usługi asystenta w szczególności mają polegać udzieleniu wsparcia w:

  1. wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/ sportowe itp.);
  2. zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
  3. załatwieniu spraw urzędowych;
  4. nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
  5. korzystaniu z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.);
  6. wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do/z placówki oświatowej.

    Warunki realizacji usługi:

        1. Umowa cywilno-prawna.
        2. Usługa realizowana w okresie od kwietnia do grudnia 2021r.
        3. Praca na terenie Gminy Dobczyce (w mieszkaniu osoby niepełnosprawnej bądź w miejscach aktywności społecznej w zależności od potrzeb) w godzinach 6.00-22.00.

 Wymagane dokumenty:

1)  list motywacyjny,
2)  CV,
3) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
4) kserokopie innych dokumentów poświadczających ewentualne doświadczenie zawodowe lub ukończone kursy czy szkolenia,
5) oświadczenie o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach moich danych osobowych wskazanych w dokumentach rekrutacyjnych w związku z prowadzonym naborem na stanowisko – „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej”.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Powyższe dokumenty należy złożyć lub przesłać pocztą na adres: Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach, ul. Rynek 26, 32 – 410 Dobczyce w terminie do 14 kwietnia  2021 roku. Koperta powinna zawierać adnotację „Asystent Osobisty Osoby  Niepełnosprawnej”. Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.