Z tej formy wsparcia mogą skorzystać osoby, których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej oraz spełniające warunki otrzymania wsparcia wskazane w ustawie o pomocy społecznej.

Obecnie obowiązujące kryterium uprawniające do przyznania pomocy w formie dożywiania to:

 

  • 792 zł netto dla osoby w rodzinie,
  • 1051,50 zł netto dla osób samotnie gospodarujących.

Osoby zainteresowane ww. wsparciem powinny złożyć wniosek w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobczycach. Pomoc w formie dożywiania przyznawana jest po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego, w którym ustalana jest sytuacja osobista, rodzinna, dochodowa i majątkowa osób/rodzin.

Wymagane dokumenty:

  • Dokument potwierdzający tożsamość osoby,
  • Dokumenty potwierdzające osiągane dochody,
  • Inne – w zależności od sytuacji osoby/rodziny.