OGŁASZAMY DODATKOWY NABÓR NA JEDNO WOLNE MIEJSCE W PROGRAMIE "ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ" - EDYCJA 2022

Ofertę kierujemy do rodzin wychowujących dzieci niepełnosprawne do 16-go roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniem: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;

Głównym celem programu jest wsparcie osoby niepełnosprawnej w wykonywaniu codziennych czynności, funkcjonowaniu w życiu społecznym oraz wspomaganie osoby niepełnosprawnej w podejmowaniu wszelkich aktywności. Korzystanie z usług asystenta umożliwi osobie niepełnosprawnej prowadzenie bardziej aktywnego i samodzielnego trybu życia. Za usługę asystenta osoba nie ponosi odpłatności.

Rodzice dziecka spełniającego powyższe warunki, zainteresowani skorzystaniem z usług asystenta osobistego mogą zgłaszać się do tut. Ośrodka - osobiście w godzinach pracy ośrodka lub telefonicznie pod numerem tel. 12 3721720.

Decyduje kolejność zgłoszeń.