Zasiłek celowy przysługuje osobom i rodzinom, których dochód jest niższy od kryterium dochodowego określonego w ustawie. Jest to świadczenie jednorazowe, przyznawane na zaspokojenie niezbędnej potrzeby życiowej.

Zasiłek celowy może być przyznany w szczególności na:

 • zakup żywności
 • zakup leków i leczenia
 • zakup opału
 • zakup odzieży i obuwia  
 • zakup niezbędnych przedmiotów użytku domowego
 • drobnych remontów i napraw w mieszkaniu
 • pokrycie kosztów pogrzebu

Osobom bezdomnym i innym osobom nie mającym możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia może być przyznany zasiłek celowy na pokrycie części lub całości wydatków na świadczenia zdrowotne.

Zasiłek może być przyznany również osobie lub rodzinie, która poniosła straty w wyniku zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej.

 

Zasiłek celowy przysługuje osobom i rodzinom, których dochód jest niższy od kryterium dochodowego określonego w ustawie. Jest to świadczenie jednorazowe, przyznawane na zaspokojenie niezbędnej potrzeby życiowej.

Zasiłek celowy może być przyznany w szczególności na:

 • zakup żywności
 • zakup leków i leczenia
 • zakup opału
 • zakup odzieży i obuwia  
 • zakup niezbędnych przedmiotów użytku domowego
 • drobnych remontów i napraw w mieszkaniu
 • pokrycie kosztów pogrzebu

Osobom bezdomnym i innym osobom nie mającym możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia może być przyznany zasiłek celowy na pokrycie części lub całości wydatków na świadczenia zdrowotne.

Zasiłek może być przyznany również osobie lub rodzinie, która poniosła straty w wyniku zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej.

 

Procedura postępowania

Pomoc społeczna udzielana jest na wniosek osoby znajdującej się w trudnej sytuacji lub po zgłoszeniu takiego faktu przez inną osobę pracownikom Ośrodka Pomocy Społecznej, którzy podejmują odpowiednie działania. Przeprowadzają wywiad w rodzinie wnioskodawcy i na jego podstawie oraz na podstawie otrzymanych dokumentów podejmowana jest decyzja o przyznaniu pomocy lub jej odmowie.

Wymagane dokumenty

 • dowód osobisty,
 • emeryt (rencista) - odcinek emerytury (renty) z poprzedniego miesiąca lub decyzja organu przyznającego świadczenie,
 • osoba niepełnosprawna - orzeczenie o ustaleniu stopnia niepełnosprawności,
 • osoba zatrudniona - zaświadczenie z zakładu pracy o osiąganych dochodach netto za ostatni miesiąc,
 • rolnik - nakaz podatkowy,
 • osoba prowadząca działalność gospodarczą - oświadczenie potwierdzone przez Urząd Skarbowy,
 • dziecko w rodzinie uczęszczające do szkoły ponadgimnazjalnej – zaświadczenie ze szkoły z uwzględnieniem, czy pobiera stypendium lub wynagrodzenie za praktykę,
 • osoba bezrobotna - zaświadczenie z Urzędu Pracy,
 • osoba chora - zaświadczenie lekarskie, rachunki za leki,
 • rachunki za opłaty związane z utrzymaniem mieszkania,
 • inne dokumenty mogące mieć wpływ na formy pomocy określone przez pracownika socjalnego (np. postanowienie Sądowe, nakaz eksmisji, stan zadłużenia itp.)

Miejsce załatwiania sprawy

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach, Rynek 26 - parter, pok. 006

Telefon: +48 12 37 21 714

Tryb odwoławczy

Decyzja o przyznaniu lub odmowie pomocy podejmuje w formie pisemnej kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej. Odwołanie składa się w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, ul. Lea 10, za pośrednictwem Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Podstawa prawna

Pomocy społecznej udziela się na zasadach określonych w Ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz.U. Nr 64 poz. 593, z e zm.)