Drukuj

 

Zaproszenie do składania ofert w ramach procedury rozeznania rynku na przeprowadzenie kursu ECDL w zakresie podstaw pracy z komputerem (B1) i kursu komputerowego EXCEL, w projekcie: „Aktywizacja w Dobczycach”, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.PODDZIAŁANIE: 9.1.1. Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR

  1. ZAMAWIAJĄCY: GMINA DOBCZYCE

           REALIZATOR: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach, ul. Rynek 26, 32-410 Dobczyce, Tel/fax. 12/3721714,

  1. PRZEDMIOT ROZEZNANIA RYNKU:

- Kompleksowe przeprowadzenie kursu komputerowego ECDL dla nie mniej niż 7 uczestników projektu „Aktywizacja w Dobczycach”,
- Kompleksowe przeprowadzenie kursu komputerowego EXCEL (średniozaawansowany) dla 1 uczestnika projektu „Aktywizacja w Dobczycach”.

Celem szkolenia jest nabycie przez Uczestników podstawowych wiadomości teoretycznych i praktycznych związanych z pracą z komputerem. Po szkoleniu każdy Uczestnik nabędzie kompetencje związane z podstawowymi zagadnieniami pracy z komputerem. Osiągnięcie celu szkolenia musi być określone nabyciem kwalifikacji oraz potwierdzone w sposób zwalidowany egzaminem i certyfikatem.
Nie dopuszcza się możliwość składania ofert cząstkowych.

 

WYKONAWCA odpowiedzialny będzie w szczególności za:

  1. PRZEWIDYWANY TERMIN REALIZACJI ZADANIA: lipiec sierpień 2021, ustalonego harmonogramu.
  1. MIEJSCE I GODZINY REALIZACJI ZADANIA:

Przewiduje się przeprowadzenie szkolenia ECDL B1 i EXCEL, na terenie Gminy Dobczyce. Jeżeli nie uda się wyłonić Wykonawcy, który przeprowadzi zajęcia na terenie Gminy Dobczyce, dopuszcza się przeprowadzenie zajęć w najbliższym wskazanym miejscu. Budynek powinien być dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.
MGOPS w Dobczycach deklaruje współpracę w zakresie udostępnienia pomieszczenia do prowadzenia zajęć w Dobczycach.
Zajęcia powinny odbywać się od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-17.00 ( wg. ustalonego harmonogramu).

  1. WYMAGANIA WOBEC OFERENTÓW:

Wykonawca  powinien posiadać:

Wykonawca nie może być powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym (na potwierdzenie warunku zobowiązany jest do złożenia stosownego oświadczenia).

  1. WYKAZ NIEZBĘDNYCH DOKUMENTÓW:
  1. FORMA, MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Składający ofertę powinien wycenić szacunkowy koszt brutto wykonania usługi za jednego uczestnika oraz za całość usługi

  1. KRYTERIA WYBORU OFERTY

Wybór oferty nastąpi w oparciu: o kryterium ceny 70% i o kryterium doświadczenia 30%.

Zamawiający opublikuje informację na stronie internetowej www.mgops.dobczyce.pl  o wyborze Wykonawcy. Zamawiający zawiadomi wybranego Wykonawcę o wyborze oraz o szczegółach współpracy. Warunki i zasady współpracy, określone zostaną w umowie zawartej z Wykonawcą.

Niespełnienie wymogów formalnych powoduje wykluczenie z postępowania.

Ogłoszenia i komunikaty