Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobczycach informuje, iż w sytuacji wystąpienia trudnych warunków zimowych, a zwłaszcza utrzymujących się niskich temperatur osoby najbardziej potrzebujące tj. bezdomne, samotne, starsze, niepełnosprawne, ubogie, uzależnione mogą zgłaszać się do tutejszego Ośrodka w celu uzyskania pomocy.

W związku z powyższym w przypadku posiadania przez Państwa informacji o osobach narażonych na trudne warunki atmosferyczne, prosimy o zgłoszenie ich do tutejszego Ośrodka.

Pracownicy socjalni udzielą w/w osobom szczegółowych informacji o przysługujących im świadczeniach z pomocy społecznej, a osoby bezdomne skierują do schronisk, noclegowni i jadłodajni.