ZAMAWIAJĄCY: Gmina Dobczyce - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach, 32-410 Dobczyce, ul. Rynek 26, tel. 12  3721711, fax. 12 3721714.

W związku z realizacją rządowego programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” edycja 2022, zapraszamy do składania ofert na świadczenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej na następujące zadania:

Zadanie nr 1
Asystentura dla osoby niepełnosprawnej, całkowicie niezdolnej do pracy
i samodzielnej egzystencji, w zakresie: wsparcia w podejmowaniu aktywności życiowej
i komunikowaniu się z otoczeniem, tj.: wyjście na spacer, asystowanie podczas wyjścia osoby niepełnosprawnej poza miejsce zamieszkania, do kina, teatru, muzeum, restauracji, miejsce kultu religijnego, kawiarni, uczestnictwo w wydarzeniu plenerowym, etc., w ilości 60 godz./miesięcznie, tj. 540 godzin do 31.12.2022r.

Zadanie nr 2
Asystentura dla osoby niepełnosprawnej, całkowicie niezdolnej do pracy
i samodzielnej egzystencji, w zakresie: wsparcia w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania, tj.: pomoc w pokonywaniu barier architektonicznych przez osobę niepełnosprawną (tj.: znoszenie/wynoszenie osoby niepełnosprawnej z II piętra, pomoc w przesiadaniu się na wózek inwalidzki, pchanie wózka osoby niepełnosprawnej), w ilości 25 godzin/miesięcznie, tj. 225 godzin do 31.12.2022r.

Dopuszcza się składanie ofert częściowych (tzn. złożenie oferty tylko na zadanie nr 1 lub na zadanie nr 2).

 

1. Wymagania wobec oferentów:

Obowiązki asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej zgodne z założeniami Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2022.
Szczegółowe wymagania wobec oferentów zawiera załącznik nr 1 do ogłoszenia.
  
2. Wymagania dodatkowe

umiejętność dobrej organizacji czasu pracy,
predyspozycje osobowościowe do pracy z osobami niepełnosprawnymi,
komunikatywność, w tym znajomość alternatywnych sposobów porozumiewania się z osobami niepełnosprawnymi,
dyspozycyjność,
dla Asystenta nr 1: umiejętność gry w szachy.

3. Warunki realizacji usługi:

umowa cywilno-prawna,
usługa realizowana w okresie od kwietnia 2022 r do grudnia 2022r.,
praca na terenie Gminy Dobczyce (w mieszkaniu osoby niepełnosprawnej bądź w miejscach aktywności społecznej w zależności od potrzeb), w godzinach 6.00-22.00, w oparciu o kartę zlecenia usługi, zgodnie z ustalonym harmonogramem realizacji usługi.

4. Wymagane dokumenty:

formularz oferty,
CV,
oświadczenie o spełnieniu wymogów,
oferta powinna zawierać podpisaną klauzulę RODO,

Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Oferent.

5. Kryteria wyboru oferty:

Cena – 100%
Wartość przedmiotu zamówienia będzie iloczynem podanej przez wykonawcę ofertowej ceny jednostkowej usługi i wskazanej liczby godzin usługi.

W związku z brakiem możliwości dokładnego określenia wielkości zamówienia, zamawiający zastrzega sobie prawo:
ewentualnego zwiększenia liczby godzin, względem ilości wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia,
ewentualnego zmniejszenia liczby godzin, względem ilości wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia.

6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Powyższe dokumenty należy złożyć lub przesłać pocztą na adres: Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach, ul. Rynek 26, 32-410 Dobczyce lub na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do 20 kwietnia 2022 roku, z dopiskiem: „Asystent osobisty osoby  niepełnosprawnej” edycja 2022, oraz nr zadania, na które jest składana oferta.

Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Osoby wyznaczone do kontaktu z Oferentami:
Pani Aleksandra Lech – pracownik MGOPS tel. 12 37 21 720;
Pani Małgorzata Pawłowska – pracownik MGOPS tel. 12 37 21 711.

7. Wyłonienie najkorzystniejszej oferty

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający opublikuje informację na stronie internetowej www.mgops.dobczyce.pl o wyborze Wykonawcy.
Zamawiający zawiadomi wybranego wykonawcę o wyborze oraz o szczegółach współpracy.
Wybrany Oferent będzie zobowiązany do przedłożenia dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów wymienionych w ogłoszeniu.
Wyłoniony Oferent powinien otrzymać pisemną akceptację jego kandydatury przez osobę niepełnosprawną, dla której świadczone będą usługi asystentury.
Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia
o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Jeżeli wybrany Wykonawca uchyli się od podpisania umowy, Zamawiający wybierze kolejną najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.
Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podawania powodów.