Deklaracja dostępności Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobczycach

 

Wstęp deklaracji

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobczycach.

Dane teleadresowe jednostki:

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach
Adres korespondencyjny: Rynek 26, 32-410 Dobczyce
Telefon: 12 37-21-714
Fax: 12 37-21-714
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Data publikacji strony internetowej:

Data ostatniej istotnej aktualizacji:

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Nie wszystkie zdjęcia umieszczone na stronie zawierają opis alternatywny.
 • Część dokumentów opublikowanych jest w postaci skanu.
 • Niektóre załączniki do pobrania nie są opisane w sposób sugerujący ich zawartość.
 • W treści artykułów stosowane jest justowanie, zamiast wyrównania do lewej.
 • Moduł slajdów na stronie głównej nie posiada możliwości zatrzymania.

Wyłączenia

 • Zamieszczone na stronie artykuły, zdjęcia i załączniki nie są dostępne cyfrowo w całości, ponieważ zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań Urzędu.

Ułatwienia na stronie

Strona internetowa Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobczycach posiada następujące ułatwienia:

 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery),
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,
 • mapa strony,
 • wyszukiwarka,
 • focus wokół elementów nawigacyjnych,
 • nawigacja w pełni dostępna przy pomocy klawiatury,
 • responsywność.

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia: 

Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Aneta Tomaszewska
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
Telefon: 12 37-21-720

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną do Prezesa Zarządu PFRON. Skarga powinna spełniać wymagania formalne określone dla wniosku o zapewnienie dostępności.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

W pobliżu budynku, od strony ulicy Rynek wyznaczone zostało miejsce parkingowe dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach znajduje się na parterze Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce. Wejście do budynku Urzędu dostosowane jest dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Przed głównym wejściem budynku Urzędu znajduje się pochylnia, drzwi o szerokości 90 cm w świetle. Klienci wstępnie obsługiwani są w Biurze Obsługi Klienta na parterze po prawej stronie przy wejściu. Pracownicy, w tym Biura Obsługi Klienta są przeszkoleni w zakresie obsługi osób ze szczególnymi potrzebami. Wszyscy klienci zgłaszający taką potrzebę obsługiwani są w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej lub w Biurze Obsługi Klienta. Parter Urzędu umożliwia swobodne poruszanie się na wózkach, posadzka jest antypoślizgowa. Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej posiada formularze wniosków niezbędnych do załatwienia spraw. Część formularzy wymaga dostosowania na dokumenty dostępne cyfrowo. W Biurze Obsługi Klienta i Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  brakuje informacji w alfabecie Braille’a oraz pętli indukcyjnej.

Oświetlenie w całym budynku nie powoduje olśnienia oraz zbyt kontrastowych cieni.

Jest możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego, po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.