ROZEZNANIE RYNKU
Na wykonanie usługi AKTYWNEJ INTEGRACJI O CHARAKTERZE SPOŁECZNYM w projekcie: „AKTYWIZACJA W DOBCZYCACH”

Zaproszenie do składania ofert w ramach procedury rozeznania rynku na wykonanie usługi przez psychologa, z zakresu PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNEGO I PSYCHOSPOŁECZNEGO ORAZ TRENINGI KOMPETENCJI I UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH w projekcie: „Aktywizacja w Dobczycach”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

PODDZIAŁANIE: 9.1.1. Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR

 1. ZAMAWIAJĄCY: Gmina Dobczyce - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  w Dobczycach, ul. Rynek 26, 32-410 Dobczyce, Tel./fax. 12/3721714,
 1. PRZEDMIOT ROZEZNANIA RYNKU:

- Przeprowadzenie poradnictwa/treningu/zajęć w ilości 130 godzin zegarowych, w tym indywidualnego i grupowego w zależności od potrzeb, w tym działania aktywizacji o charakterze społecznym, które będą realizowane między innymi przez: treningi kompetencji i umiejętności społecznych – poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne, rodzicielskie oraz inne działania mające na celu wyposażenie uczestników projektu w kompetencje społeczne.

Celem warsztatów jest reintegracja społeczna uczestników, realizowana przez odbudowę i podtrzymywanie umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych oraz odbudowę i podtrzymywanie zdolności do samodzielnego świadczenia pracy lub zapobieganie procesom ubóstwa, marginalizacji i wykluczenia społecznego. Planowane wsparcie będzie koncentrowało się na konkretnej osobie, jej otoczeniu i jej potrzebach.

 

Zgodnie z założeniami PSYCHOLOG odpowiedzialny będzie za:

 • przeprowadzenie zajęć indywidualnych/grupowych treningów/poradnictwa dla uczestników projektu „Aktywizacja w Dobczycach”,
 • prowadzenie zajęć motywujących uczestników do zmiany swojej sytuacji i podejmowania działań na rynku pracy i w środowisku społecznym lub inne działania nakierowane na zmianę osoby,
 • prowadzenie zajęć zgodnie z ustalonym harmonogramem,
 • przeprowadzenie ankiety kompetencyjnej na początku i po zakończeniu zajęć,
 • opracowanie opinii na temat każdego uczestnika/uczestniczki projektu potwierdzającej nabycie kompetencji, po zakończeniu zajęć,
 • prowadzenie dziennika zajęć z realizowanego poradnictwa/treningu,
 • sporządzenie raportu zbiorczego z przeprowadzonego wsparcia (wraz z podaniem daty
  i godziny zajęć),
 • gotowość do przeprowadzenia w domu u uczestnika/uczestniczki, zajęć dla osób niepełnosprawnych ruchowo,
 • terminowe rozliczanie się z powierzonych zadań ( m.in. ewidencja czasu pracy),
 • współpraca z koordynatorem projektu w zakresie powierzonych zadań,
 • przestrzeganie tajemnicy służbowej oraz obowiązków ochrony danych osobowych.
 1. PRZEWIDYWANY TERMIN: maj-sierpień  2022 r., ustalonego harmonogramu
 2. WYMAGANIA WOBEC OFERENTÓW:
 • Wykształcenie wyższe/zawodowe kierunkowe lub certyfikat/zaświadczenia/inne uprawniające do przeprowadzenie tego typu wsparcia,
 • Gotowość do świadczenia pracy zdalnej, z wykorzystaniem narzędzi IT lub dojazdu do uczestnika projektu.
 • Posiadanie wiedzy w zakresie prowadzenia zajęć kompetencji i umiejętności społecznych oraz poradnictwa i rehabilitacji psychologicznej, psychospołecznej i socjalnej.
 • Kompetencje i doświadczenie w zakresie terapii osób z chorobą onkologiczną i osób w kryzysie,
 • Posiadanie przez specjalistę doświadczenia w zakresie prowadzenia zajęć dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (min. 500 h zajęć, w okresie 5 ostatnich lat),
 • Brak powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym,
 • Korzystanie z papieru z recyklingu, drukowanego dwustronnie dokumentów,
 • Posiadanie dostępu do sali z udogodnieniami dla osób niepełnosprawnościami.

Zamawiający dopuszcza możliwość nieodpłatnego udostępnienia sali na przeprowadzenie zajęć z poradnictwa/treningów w przypadku oferentów niedysponujących własnym lokalem na terenie Gminy Dobczyce

W trakcie realizacji projektu Wykonawca zobowiązuje się do stosowania „Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób
z niepełnosprawnościami oraz zasady równości kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020, mając w szczególności na względzie standardy dostępności dla polityki spójności na lata 2014-2020”.

 1. WYKAZ NIEZBĘDNYCH DOKUMENTÓW:
 • Formularz ofertowy - zał. 1,
 • Oświadczenie o spełnieniu warunków – zał. 2,
 • Oświadczenie o braku powiązań z beneficjentem - zał. 3,
 • Oświadczenie dotyczące wykazu porad - zał. 4,
 • Potwierdzenia spełnienia kryteriów w zakresie doświadczenia( dyplomy, referencje itp.),
 • Oświadczenie RODO,
 • Oświadczenie dotyczące stosowania zasad równościowych podczas prowadzenia zajęć.
 • Oświadczenie dotyczące użycia materiałów z recyklingu podczas realizacji zadania.
 1. FORMA , MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
 • Oferta winna być złożona na piśmie, w języku polskim, w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści.
 • Oferta powinna być złożona na załączniku nr 1 do rozeznania rynku.
 • Oferta powinna zawierać załączniki wymienione pkt. 5.
 • Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.

Składający ofertę powinni wycenić szacunkowy koszt wynagrodzenia za całość usługi oraz za jedną godzinę pracy brutto.

 1. KRYTERIA WYBORU OFERTY

Wybór oferty nastąpi w oparciu:

- o kryterium ceny 70%, - doświadczenie 30%,

Zamawiający opublikuje informację na stronie internetowej www.mgops.dobczyce.pl o wyborze wykonawcy.

Zamawiający zawiadomi wybranego wykonawcę o wyborze oraz o szczegółach współpracy.
Wybrany wykonawca będzie zobowiązany do przedłożenia dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów wymienionych w ogłoszeniu.

Niespełnienie wymogów formalnych powoduje wykluczenie z postępowania.

Ofertę należy przesłać w wersji elektronicznej do dnia  04 maja 2022 roku do godz. 12.00 na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub złożyć w zamkniętej kopercie (z dopiskiem  PROCEDURA ROZEZNANIA RYNKU NA WYKONANIE USŁUGI O CHARAKTERZE SPOŁECZNYM W  PROJEKCIE: „Aktywizacja w Dobczycach”  na adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 32-410 Dobczyce, ul. Rynek 26.