Podstawowym aktem prawnym określającym tryb przyjmowania i załatwiania spraw przez organy administracji publicznej jest ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z późn. zm.). Sprawy osób realizujących prawo dostępu do informacji publicznej rozpatrywane są zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. W tym dziale znajdą Państwo wyjątki z tych przepisow oraz inne ogólne informacje o trybie załatwiania spraw w Naszej Instytucji.

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach

ul. Jagiellońska 44h,
32-410 Dobczyce
Telefon: +48 12 37 31 100

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
ePUAP: /mgopsdobczyce/mgops
NIP: 6811805551
REGON: 356297145

 

Świadczenia rodzinne,

ul. Jagiellońska 44h,
32-410 Dobczyce
Telefon: +48 12 37 31 110

 

Fundusz alimentacyjny

ul. Jagiellońska 44h,
32-410 Dobczyce
Telefon: +48 12 37 31 111

 

Godziny urzędowania:
poniedziałek: 7:30 - 17:00
wtorek - czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7.30 - 14.00

 

Formularz kontaktowy

 

Kontakt z pracownikami

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach jest samodzielną, gminną jednostką organizacyjną powołaną uchwałą Nr V/33/90 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 13 sierpnia 1990 r. do realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej. Ośrodek realizuje zadania własne Gminy i zadania zlecone określone w ustawie o pomocy społecznej. Ośrodek wykonuje również zadania zlecone Gminie w drodze porozumienia z organami administracji rządowej oraz inne zadania z zakresu pomocy społecznej wynikające z odrębnych ustaw.

Celem Ośrodka jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Do podstawowych zadań Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej należy:

 • przyznawanie i wypłacanie świadczeń przewidzianych Ustawą o pomocy społecznej;
 • praca socjalna;
 • prowadzenie i rozwój niezbędnej infrastruktury socjalnej;
 • analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej;
 • realizacja zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych;
 • rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb;

Pozostałe zadania, w tym zadania własne Gminy oraz zlecone z zakresu administracji rządowej określone są w statucie Ośrodka.

 

Zgodnie z Ustawą o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne Nasza Instytucja udostępnia Elektroniczną Skrzynkę Podawczą - "Dostępny publicznie środek komunikacji elektronicznej służący do przekazywania informacji w formie elektronicznej do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej".

Informujemy, że na podstawie udzielonej zgody Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 maja 2013 r., w Urzędzie Przykładowej Gminy został utworzony Punkt Potwierdzania Profili Zaufanych ePUAP.

Poniżej zamieszczono rozdział 7 Kodeksu postępowania administracyjnego regulujący ogólne zasady załatwiania spraw w urzędach.

Rozdział 7

Załatwianie spraw

Art. 35. § 1. Organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki.

§ 2. Niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które mogą być rozpatrzone w oparciu o dowody przedstawione przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania lub w oparciu o fakty i dowody powszechnie znane albo znane z urzędu organowi, przed którym toczy się postępowanie, bądź możliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza ten organ.

§ 3. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym - w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

§ 4. Organy wyższego stopnia mogą określać rodzaje spraw, które załatwiane są w terminach krótszych niż określone w § 3.

§ 5. Do terminów określonych w przepisach poprzedzających nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Art. 36. § 1. O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie określonym w art. 35 organ administracji publicznej obowiązany jest zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.

§ 2. Ten sam obowiązek ciąży na organie administracji publicznej również w przypadku zwłoki w załatwieniu sprawy z przyczyn niezależnych od organu.

Art. 37. § 1. Na niezałatwienie sprawy w terminie określonym w art. 35 lub ustalonym w myśl art. 36 stronie służy zażalenie do organu administracji publicznej wyższego stopnia.

§ 2. Organ wymieniony w § 1, uznając zażalenie za uzasadnione, wyznacza dodatkowy termin załatwienia sprawy oraz zarządza wyjaśnienie przyczyn i ustalenie osób winnych niezałatwienia sprawy w terminie, a w razie potrzeby także podjęcie środków zapobiegających naruszaniu terminów załatwiania spraw w przyszłości.

Art. 38. Pracownik organu administracji publicznej, który z nieuzasadnionych przyczyn nie załatwił sprawy w terminie lub nie dopełnił obowiązku wynikającego z art. 36 albo nie załatwił sprawy w dodatkowym terminie ustalonym w myśl art. 37 § 2, podlega odpowiedzialności porządkowej lub dyscyplinarnej albo innej odpowiedzialności przewidzianej w przepisach prawa.

 • Podstawowym aktem prawnym określającym tryb przyjmowania i załatwiania spraw przez organy administracji publicznej jest ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z późn. zm.).
 • Przyjmowanie i załatwianie spraw w Naszej Instytucji w Przykładowej Gminie przebiega zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
 • Biuro Podawcze – Informacja (Biuro Obsługi Interesantów) przyjmuje podania, wnioski i pisma interesantów.
 • Korespondencję można dostarczyć osobiście lub drogą pocztową.
 • Nasza Instytucja w Przykładowej Gminie rozpoznaje także sprawy wpływające do Zakładu za pośrednictwem poczty e-mailowej.
 • Numery telefonów i adresy e-maili poszczególnych Działów dostępne są w zakładce Kontakt w zakładce Kontakt
 • Dyrektor Naszej Instytucji w Przykładowej Gminie przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki w godzinach od 08:00 - 13:00
 • Osoby niesłyszące przy załatwianiu spraw mogą skorzystać z pomocy pracowników znających język migowy. Wystarczy zgłosić chęć skorzystania z usługi tłumacza na stanowisku Biuro Podawcze – Informacja (Biuro Obsługi Interesantów), lub za pośrednictwem wiadomości tekstowej (sms) pod numerem telefonu 999–999–999.
 • Zgodnie z przepisami obowiązującymi od 1 kwietnia 2012 r. (ustawa z 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, Dz. U. Nr 209, poz.1243) usługa tłumaczenia migowego przy załatwianiu spraw urzędowych jest bezpłatna. Mogą z niej skorzystać osoby uprawnione tj. osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r Nr 127, poz.721 i Nr 171, poz.1016 z późn. zm.)