Zasiłek okresowy przysługuje osobie samotnie gospodarującej lub rodzinie, jeżeli ich dochód nie przekracza kryterium dochodowego, a posiadane zasoby pieniężne nie wystarczają na zaspokojenie ich niezbędnych potrzeb życiowych.

Zasiłek okresowy może być przyznany w szczególności na:

 • długotrwałą chorobę,
 • niepełnosprawność,
 • bezrobocie,
 • możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.

Minimalna wysokość zasiłku okresowego wynosi:

 • w przypadku osoby samotnie gospodarującej – 50% różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby,
 • w przypadku rodziny – 50% różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.

Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł miesięcznie.

Okres, na jaki jest przyznawany zasiłek okresowy, ustala Ośrodek Pomocy Społecznej na podstawie okoliczności sprawy.

 

Zasiłek okresowy przysługuje osobie samotnie gospodarującej lub rodzinie, jeżeli ich dochód nie przekracza kryterium dochodowego, a posiadane zasoby pieniężne nie wystarczają na zaspokojenie ich niezbędnych potrzeb życiowych.

Zasiłek okresowy może być przyznany w szczególności na:

 • długotrwałą chorobę,
 • niepełnosprawność,
 • bezrobocie,
 • możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.

Minimalna wysokość zasiłku okresowego wynosi:

 • w przypadku osoby samotnie gospodarującej – 50% różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby,
 • w przypadku rodziny – 50% różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.

Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł miesięcznie.

Okres, na jaki jest przyznawany zasiłek okresowy, ustala Ośrodek Pomocy Społecznej na podstawie okoliczności sprawy.

 

Procedura postępowania

Pomoc społeczna udzielana jest na wniosek osoby znajdującej się w trudnej sytuacji lub po zgłoszeniu takiego faktu przez inną osobę pracownikom Ośrodka Pomocy Społecznej, którzy podejmują odpowiednie działania. Przeprowadzają wywiad w rodzinie wnioskodawcy i na jego podstawie oraz na podstawie otrzymanych dokumentów podejmowana jest decyzja o przyznaniu pomocy lub jej odmowie.

Wymagane dokumenty

 • dowód osobisty,
 • emeryt (rencista) - odcinek emerytury (renty) z poprzedniego miesiąca lub decyzja organu przyznającego świadczenie,
 • osoba niepełnosprawna - orzeczenie o ustaleniu stopnia niepełnosprawności,
 • osoba zatrudniona - zaświadczenie z zakładu pracy o osiąganych dochodach netto za ostatni miesiąc,
 • rolnik - nakaz podatkowy,
 • osoba prowadząca działalność gospodarczą - oświadczenie potwierdzone przez Urząd Skarbowy,
 • dziecko w rodzinie uczęszczające do szkoły ponadgimnazjalnej – zaświadczenie ze szkoły z uwzględnieniem, czy pobiera stypendium lub wynagrodzenie za praktykę,
 • osoba bezrobotna - zaświadczenie z Urzędu Pracy,
 • osoba chora - zaświadczenie lekarskie, rachunki za leki,
 • rachunki za opłaty związane z utrzymaniem mieszkania,
 • inne dokumenty mogące mieć wpływ na formy pomocy określone przez pracownika socjalnego (np. postanowienie Sądowe, nakaz eksmisji, stan zadłużenia itp.)

Miejsce załatwiania sprawy

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach, Rynek 26 - parter, pok. 006

Telefon: +48 12 37 21 714

Tryb odwoławczy

Decyzja o przyznaniu lub odmowie pomocy podejmuje w formie pisemnej kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej. Odwołanie składa się w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, ul. Lea 10, za pośrednictwem Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Podstawa prawna

Pomocy społecznej udziela się na zasadach określonych w Ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz.U. Nr 64 poz. 593, z e zm.)