Osoby i rodziny ubiegające się o pomoc z Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobczycach są zobowiązane do udokumentowania swojej trudnej sytuacji społeczno-bytowej. Wiąże się to z koniecznością dostarczenia przez osoby ubiegające się o pomoc szeregu różnorodnych zaświadczeń, oświadczeń itp.

Najczęściej wymagane dokumenty to:

 • dowód osobisty,
 • emeryt (rencista) - odcinek emerytury (renty) z poprzedniego miesiąca lub decyzja organu przyznającego świadczenie,
 • osoba niepełnosprawna - orzeczenie o ustaleniu stopnia niepełnosprawności,
 • osoba zatrudniona - zaświadczenie z zakładu pracy lub oświadczenie o osiąganych dochodach netto za ostatni miesiąc,
 • rolnik - nakaz podatkowy,
 • osoba prowadząca działalność gospodarczą - oświadczenie potwierdzone przez Urząd Skarbowy,
 • dziecko w rodzinie uczęszczające do szkoły ponadgimnazjalnej - zaświadczenie ze szkoły z uwzględnieniem, czy pobiera stypendium lub wynagrodzenie za praktykę,
 • osoba bezrobotna - zaświadczenie z Urzędu Pracy,
 • osoba chora - zaświadczenie lekarskie, rachunki za leki, czy też inne z którego wynika, że leczenie jest kosztowne,
 • rachunki za opłaty związane z utrzymaniem mieszkania,
 • inne dokumenty mogące mieć wpływ na formy pomocy określone przez pracownika socjalnego (np. postanowienie Sądowe, nakaz eksmisji, stan zadłużenia itp.)

Szczegółowych informacji w każdym indywidualnym przypadku udziela właściwy pracownik socjalny w trakcie zgłaszania się o pomoc lub w trakcie przeprowadzania wywiadu środowiskowego. W przypadku niemożności dostarczenia danego dokumentu przez klienta, pracownik socjalny ma prawo i obowiązek dołożyć starań do jego zdobycia. Wywiad środowiskowy, dokumenty wymagane przy przyznaniu pomocy społecznej i decyzje administracyjne, na podstawie których następuje realizacja zaplanowanych świadczeń, a także inne pisma przychodzące i wychodzące z Ośrodka, dotyczące danej osoby (rodziny), przechowuje Ośrodek i stanowią one dokumentację klienta od początku jego korzystania z pomocy społecznej.