Świadczenia rodzinne

 
oświadczenie o dochodzie uzyskanym dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą Download
Pobierz
Data 07.08.2020 Wielkość pliku 32 KB Download 13
OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O DOCHODACH SWOICH ALBO CZŁONKA RODZINY OSIĄGNIĘTYCH W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY, INNYCH NIŻ DOCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 27, ART Download
Pobierz
Data 03.08.2020 Wielkość pliku 99.55 KB Download 10
OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O NIEKORZYSTANIU PRZEZ WIĘCEJ NIŻ 5 DNI W TYGODNIU Z CAŁODOBOWEJ OPIEKI NAD DZIECKIEM UMIESZCZONYM W PLACÓWCE ZAPEWNIAJĄCEJ CAŁODOBOWĄ OPIEKĘ, W TYM W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM Download
Pobierz
Data 03.08.2020 Wielkość pliku 77.33 KB Download 7
OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O TERMINIE I OKRESIE, NA JAKI ZOSTAŁ UDZIELONY URLOP WYCHOWAWCZY ORAZ O CO NAJMNIEJ SZEŚCIOMIESIĘCZNYM OKRESIE POZOSTAWANIA W STOSUNKU PRACY BEZPOŚREDNIO PRZED UZYSKANIEM PRAWA DO URLOPU WYCHOWAWCZEGO Download
Pobierz
Data 03.08.2020 Wielkość pliku 79.58 KB Download 8
OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WIELKOŚCI JEGO GOSPODARSTWA ROLNEGO ALBO GOSPODARSTWA CZŁONKA RODZINY WYRAŻONEJ W HEKTARACH PRZELICZENIOWYCH OGÓLNEJ POWIERZCHNI W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY Download
Pobierz
Data 03.08.2020 Wielkość pliku 77.44 KB Download 6
OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY POTWIERDZAJĄCE TYMCZASOWE ZAMELDOWANIE UCZNIA POZA MIEJSCEM ZAMIESZKANIA Download
Pobierz
Data 03.08.2020 Wielkość pliku 85.39 KB Download 8
WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEGO ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA, U KTÓREGO ZDIAGNOZOWANO CIĘŻKIE I NIEODWRACALNE UPOŚLEDZENIE ALBO NIEULECZALNĄ CHOROBĘ ZAGRAŻAJĄCĄ ŻYCIU, KTÓRE POWSTAŁY W PRENATALNYM OKRESIE ROZWOJU DZIECKA LUB W CZA Download
Pobierz
Data 03.08.2020 Wielkość pliku 456.01 KB Download 6
Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowe) Download
Pobierz
Data 03.08.2020 Wielkość pliku 118.13 KB Download 20
WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO Download
Pobierz
Data 03.08.2020 Wielkość pliku 627.58 KB Download 13
WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO Download
Pobierz
Data 03.08.2020 Wielkość pliku 112.37 KB Download 13
WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA RODZICIELSKIEGO Download
Pobierz
Data 03.08.2020 Wielkość pliku 110.61 KB Download 17
WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU PIELĘGNACYJNEGO Download
Pobierz
Data 03.08.2020 Wielkość pliku 104.55 KB Download 13
wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego Download
Pobierz
Data 31.07.2020 Wielkość pliku 176.42 KB Download 26
Wniosek_becikowe_gminne Download
Pobierz
Data 19.11.2019 Język  Polish Wielkość pliku 563.42 KB Download 147
zaświadczenie lekarskie/wystawione przez położną potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną w czasie ciąży Download
Pobierz
Data 29.05.2020 Wielkość pliku 96.1 KB Download 50