Gmina Dobczyce po raz kolejny realizuje Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024.

Głównym celem Programu jest zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej, tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych.

Adresatami wsparcia są:

  1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
  2. osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności:
    a) o stopniu znacznym,
  1. b) o stopniu umiarkowanym,
  2. c) albo traktowane na równi do wyżej wymienionych zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Usługi asystencji osobistej mogą w szczególności polegać na pomocy asystenta w:

  1. czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej i czynnościach pielęgnacyjnych:
  2. prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról społecznych (w przypadku samodzielnego zamieszkiwania):
  3. przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania:
  1. wsparciu uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z

otoczeniem.

Realizatorem Programu na terenie Gminy Dobczyce jest Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach. 

Zadanie jest finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” - edycja 2024.

 Wojewoda Małopolski w ramach zawartej umowy przekazuje Gminie Dobczyce środki finansowe w wysokości 477 980,77 zł (słownie: czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt złotych 77/100) z przeznaczaniem na realizację Programu w 2024.