W związku z dużym zainteresowaniem ze strony mieszkańców Gminy Programem Rodzina 500+, informujemy, że do 09 czerwca 2016 roku do Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobczycach wpłynęły 1204 wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego, z czego w formie elektronicznej 161 wniosków. Wnioski rozpatrywane są według kolejności składania. Pierwsze świadczenia zostały wypłacone 18 kwietnia, a następne są sukcesywnie realizowane. Do 09 czerwca   wydano 510  decyzji przyznających ww. świadczenie. W  okresie od 18 kwietnia do 10 czerwca wypłacono 1830 świadczeń na kwotę 913 843,70 zł. Następna wypłata planowana jest na 30 czerwca.

Pracownicy ośrodka pomocy społecznej dokładają wszelkich starań aby sprawnie realizować Program. Udzielają pomocy w wypełnianiu wniosków  i na bieżąco sprawdzają je pod względem poprawności.

Wnioski zawierające błędy oraz konieczność pozyskiwania danych od innych instytucji np. Urząd Skarbowy, ZUS, weryfikacja danych osobowych powodują, że procedura przyznawania świadczeń, mimo zwiększenia czasu pracy pracowników zajmujących się realizacją Programu, wydłuża się.  Jednak ustawowy czas wypłaty jest zachowany, ponieważ zgodnie z art. 49 ust. 2 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci ustalenie i wypłata świadczenia wychowawczego, następuje w terminie  3 miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

Przypominamy, że jeżeli wniosek zostanie złożony w okresie od 1 kwietnia do 1 lipca 2016 r. włącznie, świadczenie zostanie wypłacone z wyrównaniem od kwietnia bieżącego roku. Po 1 lipca świadczenia będą wypłacane od miesiąca, w którym złożono wniosek. Pierwszy okres zasiłkowy trwa od 1 kwietnia 2016 r. do 30 września 2017 r.