Od 1 stycznia do 15 marca 2020 r. trwa rekrutacja do projektu „Jestem i działam – Aktywne Dobczyce”. Projekt jest skierowany do mieszkańców Gminy Dobczyce, a w szczególności do osób pozostających bez zatrudnienia. W projekcie mogą brać udział osoby  niepełnosprawne. Osoby uczestniczące w projekcie będą mogły skorzystać:
- z poradnictwa psychospołecznego,
- z doradztwa zawodowego lub pośrednictwa pracy,
- ze szkoleń i kursów zawodowych,
- ze szkoleń komputerowych,
- ze staży zawodowych,
- z badań i konsultacji lekarskich,
- z rehabilitacji.
Dla uczestników przewidziana jest pomoc finansowa, a udział w projekcie jest bezpłatny.
Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie mogą uzyskać więcej informacji w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobczycach, Rynek 26 od poniedziałku w godz. 7.30 do 17.00 oraz od wtorku do czwartku w godzinach od 7.30 do 15.30 i w piątek od 7.30 do 14.00 lub telefonicznie  pod nr 12 37 21 711.

 

Przypominamy, że w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobczycach działa Punkt Wsparcia dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie.

Głównym celem działalności Punktu jest przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, zwiększenie skuteczności pomocy świadczonej osobom uwikłanym w przemoc i ochrona osób doświadczających przemocy.

Dlatego zachęcamy osoby chcące skorzystać z pomocy do kontaktu z pracownikami socjalnymi MGOPS Dobczyce - telefonicznie pod numerem 12/3721714, 513 333 259 lub osobiście w siedzibie tutejszego ośrodka w dniach poniedziałek 7.30 - 17.00, wtorek – czwartek 7.30 -15.30 oraz piątek 7.30 do 14.00. Oferujemy wsparcie pracownika socjalnego i psychologa.

Istnieje również możliwość skorzystania z Nieodpłatnej Pomocy Prawnej. Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod  numerem 12/2749759. Adwokaci dyżurują w dniach poniedziałek 10.00 – 14.00, wtorek – czwartek 14.00 – 18.00, piątek 8.00 – 12.00 w Urzędzie Gminy i Miasta Dobczyce.

 

Miejsko – Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach informuje, że w wyniku otwartego konkursu ofert na  wolne stanowisko „Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej”,  wybrana została.
Pani  Joanna Głuc.
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Kandydatka  spełnia wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o naborze.

 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest wspófinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce. W grudniu 2019 roku rozpoczęła się realizacja Podprogramu 2019, w ramach którego osoby najbardziej potrzebujące               w całej Polsce będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, jak również możliwości uczestniczenia w różnych działaniach wspierających, edukacyjnych i włączających.

Do lipca 2020 roku w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobczycach, osoby które otrzymają skierowanie z Ośrodka Pomocy Społecznej, będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, która cyklicznie będzie dystrybuowana w formie paczek żywnościowych.

Każda z osób otrzymujących paczki żywnościowe, otrzyma w nich produkty następującego typu: groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, powidła śliwkowe, sok jabłkowy klarowany, makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maślane, mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający, szynka drobiowa,  szynka wieprzowa mielona, pasztet wieprzowy, filet z makreli w oleju, cukier biały, olej rzepakowy oraz gołąbki w sosie pomidorowym.

Prócz wsparcia żywnościowego, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach realizować będzie cykliczne działania warsztaty żywieniowe, warsztaty kulinarne.

Osoby korzystające ze wsparcia Programu w naszym województwie będą mogły również wziąć udział w ciekawych warsztatach edukacyjnych dotyczących wzmacniania samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. O szczegółach informować będziemy na bieżąco. Wsparcie działaniami towarzyszącymi, pozwoli na zwiększenie wymiaru pomocy żywnościowej, która realizowana jest w ramach Programu.

Pomoc żywnościowa w postaci paczki żywnościowej może być przekazywana do osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osób                   i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone  w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (od 1 października 2018 są to: 1.402 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1.056 zł dla osoby w rodzinie), na podstawie skierowania wystawionego przez właściwy terytorialnie Ośrodek Pomocy Społecznej, lub w przypadku osoby bezdomnej – oświadczenia podpisanego w organizacji.

Podsumowanie realizacji poprzednich podprogramów:

Podprogram 2019 jest kontynuacją Podprogramu 2018, w ramach którego Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach objęła wsparciem żywnościowym 467 osób przekazując im 21478,34  kg żywności.

Obok dystrybucji paczek prowadzone były również działania towarzyszące: warsztaty żywieniowe, warsztaty dietetyczne.

Podprogram 2018 był kontynuacją Podprogramu 2017, w ramach którego Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach objęła wsparciem żywnościowym 410 osób przekazując im 21629,00 kg żywności.

Obok dystrybucji paczek prowadzone były również działania towarzyszące: warsztaty kulinarne, żywieniowe, ekonomiczne oraz dotyczące marnowania żywności.

 

 

Miejsko – Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach poszukuje Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w związku z realizacją rządowego programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” edycja 2019-2020

 1. Wymagania:

 formalne:

 1. a) dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej,
 2. b) przynajmniej średnie wykształcenie oraz co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.

 

          dodatkowe:

 1. a) umiejętność dobrej organizacji czasu pracy,
 2. b) predyspozycje osobowościowe do pracy z osobami niepełnosprawnymi,
 3. c) komunikatywność, w tym znajomość alternatywnych sposobów porozumiewania się z osobami niepełnosprawnymi,
 4. d) dyspozycyjność.
 5. Zadania asystenta osoby niepełnosprawnej:

Usługi asystenta mają  na celu pomoc pełnoletniej osobie niepełnosprawnej ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym, w szczególności maja polegać na pomocy w:

 • wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/ sportowe itp.);
 • wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne;
 • zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
 • załatwieniu spraw urzędowych;
 • nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
 • korzystaniu z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.).

 

 1. Warunki realizacji usługi:
 2. umowa cywilno-prawna,
 3. usługa realizowana w okresie od stycznia do grudnia 2020r.,
 4. praca na terenie Gminy Dobczyce (w mieszkaniu osoby niepełnosprawnej bądź w miejscach aktywności społecznej w zależności od potrzeb) w godzinach 6.00-22.00, 30 godzin miesięcznie w oparciu o kartę zlecenia usługi zgodnie z ustalonym harmonogramem realizacji usługi.

 

 1. Wymagane dokumenty:
 2. a) list motywacyjny,
 3. b) CV,
 4. c) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
 5. d) kserokopie innych dokumentów poświadczających ewentualne doświadczenie zawodowe lub ukończone kursy czy szkolenia,
 6. e) oświadczenie o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejski Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach moich danych osobowych wskazanych w dokumentach rekrutacyjnych w związku z prowadzonym naborem na stanowisko – „Asystent Osoby Niepełnosprawnej”.


5.Termin i miejsce składania dokumentów :
Powyższe dokumenty należy złożyć lub przesłać pocztą na adres: Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach, ul. Rynek 26, 32 – 410 Dobczyce w terminie do 17 stycznia  2020 roku. Koperta powinna zawierać adnotację „Asystent osobisty osoby  niepełnosprawnej”. Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.