Głównym celem projektu jest poprawa jakości życia i zwiększenie poczucia bezpieczeństwa osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu poprzez realizację działań na rzecz rozwoju usług opiekuńczych i sąsiedzkich w miejscu zamieszkania oraz usług wykorzystujących nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne (teleopiekę i telemedycynę), które umożliwią tym osobom dłuższe i bezpieczne pozostanie w ich środowisku oraz realizacja działań w zakresie opieki wytchnieniowej.
Projekt adresowany jest do:
• osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu mieszkających na terenie województwa małopolskiego,
• opiekunów faktycznych osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu mieszkających na terenie województwa małopolskiego.
W ramach projektu można otrzymać min. opaskę bezpieczeństwa (bezpłatnie).
Szczegółowe informacje dotyczące zasad rekrutacji i udziału w projekcie zostały opisane w Regulaminie rekrutacji i udziału w projekcie Małopolski Tele-Anioł 2.0.
• Rekrutacja do projektu osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu prowadzona jest w sposób ciągły, w podziale na 14-dniowe cykle rekrutacyjne, od 23 lutego 2024 r., aż do momentu wyczerpania miejsc, zgodnie z harmonogramem rekrutacji.
• Jeżeli masz pytania dotyczące projektu, rekrutacji czy wypełnienia formularza zgłoszeniowego zadzwoń do nas: 12 61-60-611 (infolinia działa od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 14:00), napisz: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub umów się na spotkanie w Biurze projektu w celu uzyskania pomocy przy wypełnieniu formularza.
 
Może być zdjęciem przedstawiającym zegarek cyfrowy

 

Dodatek osłonowy, zwany też inflacyjnym, ma rekompensować wzrosty cen, głównie energii, gospodarstwom domowym o najniższych dochodach.

Dodatek osłonowy przysługuje:

1) osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2 100 zł,

2) osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1 500 zł na osobę.

Do obliczenia dochodu pod uwagę będzie brany dochód za 2022 rok. Do dochodu nie uwzględnia się trzynastej i czternastej emerytury.

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. „zasada złotówka za złotówkę”. Oznacza to, że dodatek będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Dodatek osłonowy w 2024 r. wynosi:

– 228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
– 343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,
 486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,
– 657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Przepisy przewidują także podwyższony dodatek osłonowy przysługujący osobom ogrzewającym domy węglem:

– 286,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
– 429,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,
– 607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,
– 822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Wnioski o dodatek osłonowy można składać do 30 kwietnia 2024r., w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobczycach, ul. Jagiellońska 44 H.

Od stycznia 2024 roku zostały wprowadzone w naszej gminie zmiany w zakresie przyznawania gorącego posiłku w ramach Programu „Posiłek w szkole i w domu”.
Przypominamy, że z tej formy pomocy nieodpłatnie mogą skorzystać osoby i rodziny, których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej oraz spełniające warunki otrzymania wsparcia wskazane w ustawie o pomocy społecznej.
Ponadto, osoby i rodziny, których dochód przekracza 200 %, a jednocześnie nie przekracza 250% kryterium dochodowego, mają możliwość korzystania z posiłków częściowo odpłatnych (50% kosztu posiłku).
Kryterium uprawniające do przyznania pomocy w formie posiłku to:

  • do 1200 zł netto dla osoby w rodzinie – nieodpłatnie,
  • do 1552 zł netto dla osób samotnie gospodarujących – nieodpłatnie,
  • od 1201 do 1500 zł netto dla osoby w rodzinie – odpłatność 50% za przyznany posiłek,
  • od 1553 do 1940 zł netto dla osób samotnie gospodarujących – odpłatność 50% za przyznany posiłek.

Osoby zainteresowane ww. wsparciem powinny zgłosić się do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobczycach. Pomoc w formie dożywiania przyznawana jest po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego, w którym ustalana jest sytuacja osobista, rodzinna, dochodowa i majątkowa osób/rodzin. Do przyznania pomocy uwzględniany jest dochód netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.
Wymagane dokumenty:

  • Dokument potwierdzający tożsamość osoby,
  • Dokumenty potwierdzające osiągane dochody netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku,
  • Inne – w zależności od sytuacji osoby/rodziny.
ZMIANY W SYSTEMIE ŚWIADCZEŃ DLA OPIEKUNÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Od 1 stycznia 2024 r. ustawą o świadczeniu wspierającym zmodyfikowano również dotychczasowe zasady przyznawania świadczeń dla opiekunów osób niepełnosprawnych, polegające w szczególności na wprowadzeniu zmian w przyznawaniu świadczenia pielęgnacyjnego oraz uchyleniu specjalnego zasiłku opiekuńczego – w związku ze zmianą ustawy o świadczeniach rodzinnych.
• Po zmianach, świadczenie pielęgnacyjne będzie przysługiwać rodzicom lub innym osobom opiekującym się niepełnosprawnymi dziećmi w wieku do ukończenia 18 r. życia, bez jakichkolwiek ograniczeń w zakresie podejmowania zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. Również pobieranie przez opiekuna własnych świadczeń emerytalno-rentowych nie będzie wpływać na jego prawo do świadczenia pielęgnacyjnego.
• O świadczenie pielęgnacyjne będą mogły ubiegać się również wszystkie rodziny zastępcze, osoby prowadzące rodzinne domy dziecka oraz dyrektorzy placówek pieczy zastępczej.
• Świadczenie pielęgnacyjne będzie podwyższane, jeżeli w rodzinie jest więcej niż jedno dziecko z niepełnosprawnością – o 100% na drugą i każdą kolejną osobę niepełnosprawna, nad którą sprawowana jest opieka.
• Dodatkowo uchylone zostaną przepisy ustawy o świadczeniach rodzinnych regulujące zasady przyznawania specjalnego zasiłku opiekuńczego.
• Jednocześnie przewidziano bardzo szeroką ochronę praw nabytych dla osób, które nabyły bądź nabędą prawo do świadczeń opiekuńczych tj. świadczenia pielęgnacyjnego i specjalnego zasiłku opiekuńczego przed 1 stycznia 2024 r. Osoby te, jeśli będzie ich taka wola, będą mogły w dalszym ciągu pobierać wymienione świadczenia na dotychczasowych zasadach, także w przypadku uzyskania kolejnego orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność lub rozpoczęcia kolejnego okresu zasiłkowego.
Może być zdjęciem przedstawiającym 1 osoba, skuter, segway i szpital