W związku z sytuacją epidemiczną od dnia 19 października 2020 r. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy  Społecznej w Dobczycach będzie pracował w godzinach 7:30-11:30 oraz 12:00 do 16:00.

Półgodzinna przerwa jest związana z koniecznością przeprowadzenia dezynfekcji.

 Szanowni Państwo


Uprzejmie informujemy, że od 30 września 2020 roku do 15 października 2020 roku, na terenie Gminy Dobczyce są realizowane badania ankietowe związane z opracowywaniem Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych i Diagnozy społecznej -współczesne zagrożenia w środowisku lokalnym.
Pozyskane w badaniach dane statystyczne będą wykorzystane do analiz i opracowań zbiorczych dotyczących sytuacji społecznej oraz będą stanowiły podstawę do opracowania skutecznych strategii mających na celu przeciwdziałanie zagrożeniom społecznym w Naszej Gminie.

Badania realizowane są metodą internetową - kwestionariusz ankiety internetowej znajduje się w 

poniższym linku.

Dorośli Mieszkańcy Gminy:
https://dobczycemieszkancy.webankieta.pl/

Pracownicy OPS:
https://opsdobczyce.webankieta.pl/

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach  informuje, że w sierpniu zorganizowano kolejną dostawę artykułów żywnościowych z Banku Żywności w Krakowie. Tym razem przywieziono 5784,30 kg żywności. Paczki żywnościowe trafią do 421 osób najbardziej potrzebujących z terenu Gminy i Miasta Dobczyce, które wcześniej złożyły wnioski i zostały zakwalifikowane do tej formy pomocy. Dotychczas, w roku 2020, przekazano osobom objętym pomocą żywnościową ponad 15 ton żywności.

Termin odbioru żywności należy uzgadniać  z pracownikami socjalnymi MGOPS.

Z uwagi na panującą sytuację epidemiczną prosimy, aby podczas odbioru żywności zachować dystans co najmniej 1,5 m oraz nosić maseczki.

W ramach realizowanego projektu POPŻ 2019, w dniu 12 sierpnia 2020 r. odbyły się warsztaty ekologiczne oraz ekonomiczne, które miały na celu pogłębianie wiedzy na temat wpływu sposobu życia człowieka na stan środowiska, przekazanie informacji jak radzić sobie w sprawach konsumenckich oraz jak prowadzić i kontrolować budżet domowy.

Pomoc żywnościowa  w postaci paczki żywnościowej może być przekazywana osobom spełniającym kryteria dochodowe określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, których dochód nie przekracza 200% ww. kryterium uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej:

1 402 zł dla osoby samotnie gospodarującej

1 056 zł dla osoby w rodzinie

Osoby zainteresowane, które do tej pory nie korzystały z tej formy pomocy, mogą zgłaszać się do Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobczycach. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (12) 3721 710.

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach informuje, że wnioski w sprawie stypendium socjalnego można składać w dniach od 01.09.2020 r. do 15.09.2020r. Wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia nie może być wyższa niż kwota 528,00 zł.

Wnioski oraz informacje dotyczące stypendium socjalnego można uzyskać w siedzibie Ośrodka oraz pod numerem telefonu: (12) 37 21 780.