W miarę możliwości prosimy o załatwianie spraw z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej i telefonicznej.  W celu załatwienia spraw administracyjnych wymagających złożenia formalnych wniosków prosimy o ich przesyłanie na elektroniczną skrzynkę podawczą MGOPS na platformie ePUAP  (adres skrytki: mgopsdobczyce).

Prosimy też o ograniczenie osobistych wizyt w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej do spraw pilnych, których nie można załatwić elektronicznie lub telefonicznie. Przypominamy, by oczekując na spotkanie z urzędnikiem, ze względu na własne bezpieczeństwo, zachować odpowiedni dystans od innych oczekujących. W czasie rozmowy z pracownikami zachować odstęp co najmniej 1 metra.

Wnioski o świadczenie 500+, zasiłek rodzinny oraz jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka oraz o fundusz alimentacyjny można składać elektronicznie za pomocą portalu empatia (www.empatia.mrpips.gov.pl), PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej. Wszystkie wzory wniosków o świadczenia dostępne są na naszej stronie internetowej: mgops.dobczyce.pl

 

Ponadto informujemy:

 

  1. W przypadku urodzenia się dziecka wniosek o świadczenie 500+ należy złożyć w okresie 3 miesięcy, licząc od dnia urodzenia się dziecka, aby zachować prawo do świadczenia od dnia urodzenia się dziecka.
  2. Wniosek o „Becikowe Gminne” - jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka należy złożyć w terminie 6 miesięcy od dnia urodzenia się dziecka.
  3. Wniosek o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka należy złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia urodzenia się dziecka.
  4. W przypadku pozostałych świadczeń prawo do świadczenia ustalane jest od miesiąca złożenia wniosku.

Od stycznia 2020 r ruszyła kolejna edycja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 - Podprogram 2019, w ramach którego Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach kolejny raz podjął współprace z Bankiem Żywności w Krakowie przez co osoby najbardziej potrzebujące mogą skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, jak również mają możliwość uczestniczenia w różnych działaniach wspierających i edukacyjnych. Jak dotąd udało się objąć wsparciem żywnościowym 309 osób z terenu Gminy i Miasta Dobczyce. Wydano 5 ton żywności.

Pomoc żywnościowa w postaci paczki żywnościowej przysługuje osobom spełniającym kryteria kwalifikowalności, których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej są to: 1.402 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1.056 zł dla osoby w rodzinie.

Skierowania do otrzymania w/w pomocy można uzyskać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobczycach.

 

Od 1 stycznia do 15 marca 2020 r. trwa rekrutacja do projektu „Jestem i działam – Aktywne Dobczyce”. Projekt jest skierowany do mieszkańców Gminy Dobczyce, a w szczególności do osób pozostających bez zatrudnienia. W projekcie mogą brać udział osoby  niepełnosprawne. Osoby uczestniczące w projekcie będą mogły skorzystać:
- z poradnictwa psychospołecznego,
- z doradztwa zawodowego lub pośrednictwa pracy,
- ze szkoleń i kursów zawodowych,
- ze szkoleń komputerowych,
- ze staży zawodowych,
- z badań i konsultacji lekarskich,
- z rehabilitacji.
Dla uczestników przewidziana jest pomoc finansowa, a udział w projekcie jest bezpłatny.
Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie mogą uzyskać więcej informacji w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobczycach, Rynek 26 od poniedziałku w godz. 7.30 do 17.00 oraz od wtorku do czwartku w godzinach od 7.30 do 15.30 i w piątek od 7.30 do 14.00 lub telefonicznie  pod nr 12 37 21 711.

 

Przypominamy, że w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobczycach działa Punkt Wsparcia dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie.

Głównym celem działalności Punktu jest przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, zwiększenie skuteczności pomocy świadczonej osobom uwikłanym w przemoc i ochrona osób doświadczających przemocy.

Dlatego zachęcamy osoby chcące skorzystać z pomocy do kontaktu z pracownikami socjalnymi MGOPS Dobczyce - telefonicznie pod numerem 12/3721714, 513 333 259 lub osobiście w siedzibie tutejszego ośrodka w dniach poniedziałek 7.30 - 17.00, wtorek – czwartek 7.30 -15.30 oraz piątek 7.30 do 14.00. Oferujemy wsparcie pracownika socjalnego i psychologa.

Istnieje również możliwość skorzystania z Nieodpłatnej Pomocy Prawnej. Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod  numerem 12/2749759. Adwokaci dyżurują w dniach poniedziałek 10.00 – 14.00, wtorek – czwartek 14.00 – 18.00, piątek 8.00 – 12.00 w Urzędzie Gminy i Miasta Dobczyce.